Kursplan

Kursplan: Politiska ideologier

Kurskod: SK1059
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för olika politiska ideologier och deras historiska framväxt
  • redogöra för hur olika politiska ideologier förhåller sig till centrala begrepp så som stat, demokrati, individ, frihet och rättvisa
  • redogöra för vetenskapsteoretiska traditioner inom ämnet statsvetenskap
  • visa förståelse för hur historiska idétraditioner kan appliceras på dagens samhälleliga processer.

Innehåll

Kursen introducerar grundläggande statsvetenskapliga begrepp och vetenskapsteoretiska traditioner. Vidare behandlas olika klassiska politiska ideologier vilket ger olika idémässiga och ideologiska perspektiv på staten, demokrati, individ, frihet och rättvisa. Fördjupning sker i marxism och liberalism. De olika ideologiska perspektiven används för att diskutera hur dessa kan relateras till aktuell politisk debatt.

Examinationsformer

En skriftlig hemtentamen, skriftliga och muntliga redovisningar samt studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Skriftlig tentamen, skriftliga och muntliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i kurspaketet Statsvetenskap I. Kursen motsvarar SK1027.

Summary in English

On completion of the course the student should be able to:

  • Demonstrate knowledge of the epistemological traditions in political science
  • Demonstrate knowledge of the different political ideologies and their historical evolution
  • Demonstrate knowledge of how different political ideologies relate to key concepts such as state, democracy, individual liberty and justice
  • Show an understanding of how classical traditions of thought can be applied to contemporary social conditions.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UMF
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:45
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:3

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UMG
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:3

Ansök

Ansök på Antagning.se