Kursplan

Kursplan: Internationella organisationer

Kurskod: SK1060
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Internationella relationer1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för internationella organisationers kompetensområden, hur de är uppbyggda samt vilka befogenheter de har
  • redogöra för de folkrättsliga principerna som är relevanta i samspelet mellan stater och internationella organisationer
  • utifrån centrala teorier inom ämnet internationelIa relationer (IR), förstå de spänningar som finns mellan staters och internationella organisationers intressen samt dem som finns mellan olika internationella organisationer
  • visa insikt i de teoretiska och praktiska problem som uppstår i samspelet mellan internationella organisationer och motstridiga folkrättsliga principer
  • bedöma och kritiskt diskutera internationella organisationers betydelse för det internationalpolitiska fältet genom att söka, identifiera, samla och tolka relevant källmaterial.

Innehåll

I kursen studeras olika internationella organisationer som inkluderar studiet av olika regionala och globala internationella organisationer, deras uppbyggnad och funktioner, deras förhållande till de folkrättsliga principerna och deras förhållande till stater och till varandra. I kursen fördjupas studiet av IR-teorierna genom att applicera de teoretiska debatterna kring staters samarbete till specifika fall av internationella organisationer och specifika globala utmaningar.

Examinationsformer

En skriftlig hemtentamen, skriftliga och muntliga redovisningar samt studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Skriftlig tentamen, skriftliga och muntliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Internationella Relationer: en introduktion, Grundnivå 1, 7.5 hp eller motsvarande.

Övrigt

Kursen ingår i kurspaketet Internationella relationer I. Kursen motsvarar SK1037.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UN5
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Internationella Relationer: en introduktion, Grundnivå 1, 7.5 hp eller motsvarande.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:3

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UMU
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Internationella Relationer: en introduktion, Grundnivå 1, 7.5 hp eller motsvarande.

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UMV
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Internationella Relationer: en introduktion, Grundnivå 1, 7.5 hp eller motsvarande.

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UN6
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Internationella Relationer: en introduktion, Grundnivå 1, 7.5 hp eller motsvarande.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:3

Ansök

Ansök på Antagning.se