Kursplan

Kursplan: Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning statsvetenskap

Kurskod: SK1061
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-04-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera grundläggande statsvetenskapliga problem och frågeställningar;
  • visa grundläggande förmåga att söka och värdera samhällsvetenskapligt källmaterial med relevans för statsvetenskap;
  • visa grundläggande kunskap och förståelse i kvantitativ och kvalitativ metod.

Innehåll

I kursen studeras grundläggande samhällsvetenskapliga kvantitativa och kvalitativa metoder med statsvetenskapligt fokus. Kursen innehåller moment med sökning av källmaterial/data, kritisk granskning av forskningsrapporter, och tillämpningsövningar i såväl kvantitativ som kvalitativ metod, och forskningsdesign.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar samt studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Skriftlig uppgift och seminarier, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 22,5 hp på grundnivå inom statsvetenskap, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Samhällsvetarprogrammet och kurspaketet Statsvetenskap II. Kursen motsvarar SK1051.

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen parallellt med Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning sociologi och Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning Internationella relationer på grund av att kursernas innehåll överlappar varandra.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur