Kursplan

Kursplan: Förvaltning i Sverige och EU

Kurskod: SK1062
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-04-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för förvaltningens uppbyggnad och funktionssätt på statlig, regional och kommunal nivå samt EU-nivå;
  • redogöra för och tillämpa centrala förvaltningspolitiska begrepp och perspektiv;
  • diskutera och problematisera hur EU:s politiska system påverkar och interagerar med förvaltningsarbetet på statlig, regional och kommunal nivå i Sverige;
  • identifiera och kritiskt reflektera om förvaltningspolitiska problemställningar utifrån centrala samhälleliga värden som demokrati, effektivitet och rättvisa.

Innehåll

I kursen studeras offentlig förvaltning och dess betydelse för politik och demokrati. Fokus ligger på den svenska förvaltningens uppbyggnad och funktionssätt och hur man genom olika förvaltningspolitiska begrepp och perspektiv kan förstå och kritiskt analysera dessa. Vidare diskuteras och problematiseras det politiskt administrativa systemet på olika nivåer (från EU till kommunerna) och hur dessa olika nivåer interagerar och påverkar varandra.

Examinationsformer

Skriftlig hemtentamen och skriftlig inlämningsuppgift samt studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Tentamen, inlämningsuppgift och seminarier, 7.5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 22,5 hp på grundnivå inom statsvetenskap, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Samhällsvetarprogrammet och kurspaketet Statsvetenskap II. Kursen motsvarar SK1052.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur