Kursplan

Kursplan: Examensarbete för högskoleexamen i statsvetenskap

Kurskod: SK1063
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1E
Fastställd:
Fastställd 2015-04-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • söka, samla och värdera information och politiskt källmaterial inom det statsvetenskapliga området;
  • visa grundläggande färdighet i vetenskapligt skrivande;
  • med ett vetenskapligt förhållningssätt självständigt författa en uppsats inom statsvetenskap samt försvara denna genom saklig argumentation;
  • visa specifika kunskaper om en problemställning inom statsvetenskap;
  • visa en grundläggande förmåga att genomföra en systematisk, kritisk och konstruktiv granskning av ett vetenskapligt arbete.

Innehåll

I kursen studeras vetenskaplig analys och vetenskaplig framställning inom statsvetenskap. Dessutom diskuteras användning av teori och hur teoretiska förhållningssätt kan anknyta till valda problemformuleringar. I kursen studeras också metoder för insamlande samt analyserande av data och hur den studerande självständigt presenterar och rapporterar inhämtade kunskaper.

Examinationsformer

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbete samt granskning av annan students examensarbete.

Arbetsformer

Obligatoriska seminarier och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Individuellt skriven uppsats, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 45 hp på grundnivå inom Statsvetenskap varav Samhällsvetenskapliga metoder I, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Samhällsvetarprogrammet och kurspaketet Statsvetenskap II. Kursen motsvarar SK1049.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur