Kursplan

Kursplan: Utrikespolitisk analys

Kurskod: SK1064
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Internationella relationer1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-09-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • uppvisa kunskap om utrikespolitikens förutsättningar och praktik i relationen mellan olika stater och aktörer i det internationella systemet, likväl som olika teoretiska perspektiv på utrikespolitiskt beslutsfattande;
  • visa hur olika teoretiska perspektiv på utrikespolitiska policyval och utrikespolitiskt beslutsfattande kan användas för att förstå internationella händelser och staters ageranden;
  • identifiera och analysera några av de centrala utmaningar som beslutsfattare ställs inför när de försöker hantera internationella kriser och politiska dilemman.

Innehåll

Kursen ger en översikt över olika teorier kring utrikespolitiskt beslutsfattande, vilka också appliceras på konkreta fall där utrikespolitiska dilemman står i fokus.

Examinationsformer

Skriftlig hemtentamen och skriftlig inlämningsuppgift samt studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Tentamen, inlämningsuppgift och seminarier, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 22,5 högskolepoäng på grundnivå i internationella relationer, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i kurspaketet Internationella relationer II.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur