Kursplan

Kursplan: Internationell säkerhet

Kurskod: SK1065
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Internationella relationer1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-09-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om olika sätt att förstå och använda säkerhetsbegreppet, både avseende dess militära och icke-militära användning samt hur det används applicerat på nya typer av modern krigföring;
  • identifiera och kritiskt granska traditionella och icke-traditionella säkerhetshot på basis av olika teoretiska skolbildningar inom ramen för internationella säkerhetsstudier;
  • visa fördjupad kunskap om olika aktörer och deras roller i olika internationella säkerhetskontexter samt kritiskt granska hur dessa aktörers olika roller har utvecklats över tid.

Innehåll

Kursen utvecklar en fördjupad förståelse för säkerhetsbegreppet i internationella relationer och ger en översikt över olika aktörer och deras roller i olika internationella säkerhetskontexter samt hur dessa aktörers roller har utvecklats över tid. Kursen ger också en översikt över de olika teoretiska skolbildningarna inom ramen för internationella säkerhetsstudier samt hur man på basis av dessa kan förklara de säkerhetshot som utmanar olika aktörer i det internationella systemet.

Examinationsformer

Skriftlig hemtentamen och skriftlig inlämningsuppgift samt studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Tentamen, inlämningsuppgift och seminarier, 7,5 hp. U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 22,5 högskolepoäng på grundnivå i internationella relationer, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i kurspaketet Internationella relationer II.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur