Kursplan

Kursplan: Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning internationella relationer

Kurskod: SK1066
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Internationella relationer1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-09-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera grundläggande metodologiska problem och perspektiv inom forskningsområdet internationella relationer;
  • visa grundläggande förmåga att söka och värdera samhällsvetenskapligt källmaterial med relevans för internationella relationer;
  • visa grundläggande kunskap och förståelse i kvantitativ och kvalitativ metod.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande samhällsvetenskapliga metoder, både kvantitativt och kvalitativt, med fokus på studiet av internationella relationer. Kursen innehåller moment med sökning av källmaterial och data, kritisk granskning av forskningsrapporter samt tillämpningsövningar i såväl kvantitativ som kvalitativ metod och forskningsdesign.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar samt studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Skriftlig uppgift och seminarier, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 22,5 högskolepoäng på grundnivå i internationella relationer, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Internationella relationer II. Kursen kan inte tillgodoräknas i examen parallellt med Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning sociologi och Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning statsvetenskap på grund av att kursernas innehåll överlappar varandra.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur