Kursplan

Kursplan: Examensarbete för högskoleexamen i internationella relationer

Kurskod: SK1067
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Internationella relationer1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1E
Fastställd:
Fastställd 2015-09-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • söka, samla och värdera information och politiskt källmaterial inom disciplinen internationella relationer;
  • visa grundläggande färdighet i vetenskapligt skrivande och saklig argumentation;
  • med ett vetenskapligt förhållningssätt självständigt författa en uppsats inom forskningsområdet internationella relationer och försvara denna genom saklig argumentation;
  • visa specifika kunskaper om en problemställning inom forskningsområdet internationella relationer;
  • visa en grundläggande förmåga att genomföra en systematisk, kritisk och konstruktiv granskning av ett vetenskapligt arbete.

Innehåll

I kursen tillämpas vetenskaplig analys och vetenskaplig framställning inom disciplinen Internationella Relationer (IR). Dessutom diskuteras användning av teori och hur teoretiska förhållningssätt kan anknyta till valda problemformuleringar. I kursen behandlas också metoder för insamlande samt analyserande av data och hur man självständigt presenterar och rapporterar inhämtade kunskaper.

Examinationsformer

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbete samt granskning av annan students examensarbete.

Arbetsformer

Obligatoriska seminarier och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Individuellt skriven uppsats, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 45 högskolepoäng på grundnivå inom internationella relationer, varav Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning internationella relationer, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i kurspaketet Internationella relationer II.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur