Kursplan

Kursplan: Mellanöstern i den samtida världen

Kurskod: SK2014
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Internationella relationer1
Statsvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
2G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.
Reviderad:
Reviderad 2016-06-28.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-06-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om de huvudsakliga aktörerna i Mellanösterns politik, regionens historia samt några av de huvudsakliga konflikter och problem som konfronterar regionens länder;
  • visa fördjupad förståelse för de faktorer som influerar och/eller begränsar interaktion mellan regionen och andra delar av världen.

Innehåll

Kursen behandlar Mellanösterns historiska arv liksom hur detta kommit att influera regionens samtida politik. Kursen behandlar vidare företeelser som arabisk nationalism, islam, den arabisk-israeliska konflikten, regionalpolitik, internationella/globala relationer liksom de utmaningar dessa utgör för den här delen av världen.

Examinationsformer

Skriftliga arbeten liksom studentens aktiva deltagande i seminarierna.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:

  • Skriftliga arbeten och seminarier, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 135 högskolepoäng på grundnivå varav 60 högskolepoäng inom huvudområdet Statsvetenskap, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Samhällsvetarprogrammet. Kursen ingår i kurspaketet Statsvetenskap III. Kursen motsvarar SK2003.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur