Kursplan

Kursplan: Samhällsvetenskapliga metoder II - inriktning statsvetenskap

Kurskod: SK2015
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutade kurs ska den studerande kunna

  • samla in, analysera och presentera kvalitativa och kvantitativa datamaterial
  • planera och genomföra en studie med relevans för det samhällsvetenskapliga fältet
  • förstå och använda grundläggande vetenskapsteoretiska perspektiv och begrepp
  • visa kunskap om grunderna i samhällsvetenskaplig forskningsetik.

Innehåll

I denna kurs sker en fördjupning i samhällsvetenskaplig metod, både kvantitativt och kvalitativt. Kursen kännetecknas av en växelverkan mellan samhällsvetenskapliga metodfrågor och praktiska tillämpningsövningar. I kursen ingår grundläggande samhällsvetenskaplig forskningsetik.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 135 högskolepoäng på grundnivå varav 60 högskolepoäng inom huvudområdet Statsvetenskap, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen parallellt med Samhällsvetenskapliga metoder II - inriktning sociologi på grund av att kursernas innehåll överlappar varandra. Kursen motsvarar SK2006.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur