Kursplan

Kursplan: Gruppdynamik, ledarskap och management

Kurskod: SO1002
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Sociologi (SOA)
Tillgodoräknas i: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Sociologi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2006-11-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2013-08-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

  • analysera och förstå processer i grupper,
  • analysera och bestämma olika ledarstilars effektivitet i olika situationer,
  • planera och genomföra strukturerade observationer av grupper,
  • planera och genomföra semistrukturerade intervjuer,
  • redogöra för olika teorier om gruppers utveckling,
  • redogöra för olika ledarskapsteorier och modeller,
  • visa förståelse för chefskapets och ledarskapets olika förutsättningar inom olika typer av organisationer,
  • visa förmåga att analysera och diskutera ledarskap och management ur ett etiskt/moraliskt perspektiv.

Innehåll

I kursen behandlas gruppdynamiska processer avseende gruppers utveckling och strukturering samt t ex beslutsprocesser och risktagande. Vidare behandlas ledarskapsteorier och –modeller avseende ledarskap och chefskap inom såväl ideella som professionella organisationer. Observationsmetoder och intervjuteknik behandlas om instrument för datainsamling under kursen.

Examinationsformer

Examination sker genom grupparbetsrapporter, redovisningar och individuell mindre uppsats. Aktivt deltagande i obligatoriska övningar. Betyg rapporteras som ett moment.

Arbetsformer

Arbetsformer är i huvudsak föreläsningar, seminarier, gruppdynamiska övningar samt fältstudier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • För tillträde till kursen krävs 15 högskolepoäng inom området organisation eller 30 högskolepoäng i samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen kan tillgodoräknas inom företagsekonomi. Kursen motsvarar SOB014 Gruppdynamik, ledarskap och management B, 10 poäng.

Reviderad 2012-01-03 (ht11).

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UT9
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]För tillträde till kursen krävs 15 högskolepoäng inom området organisation eller 30 högskolepoäng i samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UTA
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]För tillträde till kursen krävs 15 högskolepoäng inom området organisation eller 30 högskolepoäng i samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se