Kursplan

Kursplan: Introduktion till samhällsvetenskap

Kurskod: SO1019
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp: Sociologi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sociologi1
Statsvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
2G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2010-10-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2013-08-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för grundläggande samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv
  • visa kunskap och förståelse för samhällsvetenskapernas idéhistoriska framväxt och utveckling
  • redogöra för grundläggande samhällsvetenskapliga problemställningar inom statsvetenskap och sociologi
  • visa grundläggande kunskap och förståelse för likheter och skillnader mellan sociologiska och statsvetenskapliga frågeställningar och teorier.

Innehåll

I kursen behandlas samhällsvetenskapernas idéhistoriska framväxt och teoretiska utveckling. Begreppet ”samhälle” problematiseras och relationerna mellan människors handlingsmönster och samhällets strukturer, institutioner och organisationer belyses. Grundläggande statsvetenskapliga och sociologiska perspektiv presenteras och diskuteras, skillnader och likheter mellan statsvetenskap och sociologi behandlas översiktligt.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen och studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Arbetsformer är seminarier och föreläsningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som:

  • Skriftlig tentamen och seminarier, 7,5 hp. U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Antal provtillfällen begränsas till fem. Kursen kan inte tillgodoräknas i examen parallellt med Politiska ideologier, 7,5 hp, grundnivå. Kursen kan ersätta Politiska ideologier, 7,5 hp, grundnivå inom kurspaketet Statsvetenskap I.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V7F
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.
 
Anmälningskod:HDA-H2UT3
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se