Kursplan

Kursplan: Identitet och interaktion. En introduktion till sociologisk socialpsykologi

Kurskod: SO1027
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp: Sociologi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2013-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-11.
Reviderad:
Reviderad 2013-08-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskap om några centrala grenar av den sociologiska socialpsykologin
  • visa grundläggande kunskap om socialpsykologiska teorier om identitet och interaktion
  • visa grundläggande förmåga att analysera sociala fenomen med hjälp av socialpsykologiska teorier
  • visa grundläggande förmåga att reflektera över den socialpsykologiska kunskapens natur.

Innehåll

Denna kurs utgör en introduktion till den sociologiska socialpsykologin. Den behandlar tre centrala socialpsykologiska traditioner: symbolisk interaktionism, socialkonstruktivism och humanistisk socialpsykologi. Viktiga begrepp som behandlas är bl.a. socialisation, identitet, social interaktion, vardagslivets socialpsykologi, diskursanalys och ägandets socialpsykologi.

Examinationsformer

Fyra obligatoriska seminarier och en skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Betygsrapportering:

  • Tentamen och seminarier, 7,5 hp. A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen ges på engelska.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UT5
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:40
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se