Kursplan

Kursplan: Socialpsykologi

Kurskod: SO1030
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp: Sociologi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2013-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2013-08-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kunskap och förståelse

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

 • visa grundläggande kunskap om olika skolbildningar och grundläggande teorier inom ämnet socialpsykologi
 • visa grundläggande kunskap om specifika socialpsykologiska teorier om identitet och interaktion
 • visa grundläggande kunskap om den sociala interaktionens dynamik.

Färdigheter och förmåga

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

 • på ett grundläggande sätt analysera olika sociala fenomen med hjälp av socialpsykologiska teorier
 • på ett grundläggande sätt redogöra för den sociala interaktionens betydelse för identitetsskapande
 • anlägga ett kritiskt maktperspektiv på vardagslivets sociala interaktion
 • på ett grundläggande sätt muntligt och skriftligt sammanfatta socialpsykologiska teorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

 • reflektera över den socialpsykologiska kunskapens natur
 • relatera socialpsykologisk kunskap till egna erfarenheter.

Innehåll

I kursen belyses olika socialpsykologiska skolbildningar. Tonvikten i kursen ligger på den ömsesidiga relationen mellan individen och dess sociala sammanhang, och särskild vikt läggs vid teorier om identitet och interaktion.

Examinationsformer

Muntliga och skriftliga redovisningar samt en skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och obligatoriska seminarier enligt schema.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Muntliga och skriftliga redovisningar samt tentamen, 7,5 hp. U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

För varje kurstillfälle ges maximalt 5 examenstillfällen. Kursen ingår i samhällsvetarprogrammet. Kursen motsvarar SO1015 samt delkurs 2 i SO1028 (Sociologi I, 30 hp).

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UT7
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se