Kursplan

Kursplan: Svensk välfärdspolitik i internationell belysning

Kurskod: SO1033
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp: Sociologi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2013-10-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-10-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala teorier avseende välfärdsstatens sociala förutsättningar, utveckling och konsekvenser, samt avseende dess moralfilosofiska implikationer
  • visa grundläggande kunskap om den svenska välfärdspolitiken sett ur ett internationellt perspektiv
  • identifiera och analysera likheter och skillnader vad gäller välfärdspolitiken i olika länder
  • reflektera över välfärdspolitikens moralfilosofiska implikationer.

Innehåll

I kursen behandlas centrala välfärdsstatspolitiska teorier, som bland annat belyser klassformationers, religionens, de politiska ideologiernas samt könsstrukturers betydelse för välfärdspolitikens utveckling och konsekvenser. Särskild uppmärksamhet ägnas svensk välfärdspolitik, vilken ofta anses skilja sig från välfärdspolitik i andra länder. Vidare behandlas moralfilosofiska frågor avseende statlig välfärdspolitik.

Examinationsformer

Obligatoriska seminarier och en skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Betygsrapportering:

  • Tentamen och seminarier, 7,5 hp. A-F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Antal provtillfällen begränsas till fem. Kursen ges på engelska.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VVB
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se