Kursplan

Kursplan: Klassisk sociologisk teori

Kurskod: SO1034
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp: Sociologi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-02-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • visa insikt i klassisk sociologisk teori
  • orientera sig och jämföra olika klassiska sociologiska riktningar
  • kritiskt förhålla sig till olika klassiska sociologiska riktningar.

Innehåll

I kursen behandlas samhällets övergripande makronivå utifrån klassisk sociologisk teoribildning. Denna kurs ger en övergripande orientering kring centrala sociologiska perspektiv, förhållandet mellan individ och samhälle och teorier kring samhällsförändringar.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar och skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Denna kurs ingår i Samhällsvetarprogrammet. Kursen motsvarar SO1020.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UT6
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.
 
Anmälningskod:HDA-H2V7G
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se