Kursplan

Kursplan: Sociologi II för socionomer

Kurskod: SO1039
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp: Sociologi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillämpa sig bredare och delvis fördjupade kunskaper om och förståelse för begrepp, teorier och metoder i sociologi, samt för hur dessa sammanhänger med varandra och kan användas för att förstå det moderna samhället. Under kursen ska den studerande även utveckla sina färdigheter i att analysera olika samhällsfenomen, samt sin förmåga att tillämpa vetenskapliga begrepp och teorier för att förstå hur olika problem på individ-, grupp- och samhällsnivå uppstår och samverkar med varandra. Målet är att den studerande därigenom skall utveckla sin förståelse av betydelsen av att sätta in individuella problem i ett större samhälleligt sammanhang samt kunna reflektera över konsekvenserna av detta för det sociala arbetet.

Kursen består av fyra olika delkurser. Den första delkursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om och förståelse för det moderna samhällets maktdimensioner, samt dessas betydelse för det sociala arbetet. Den andra delkursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om och förståelse för konformitet och avvikelse ur ett sociologiskt perspektiv. Den tredje delkursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om och färdigheter i kvantitativ sociologisk metod och analys. Den fjärde delkursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper om och färdigheter i att utföra en självständig sociologisk undersökning av ett fenomen eller problem som rör det sociala arbetets praktik eller teori.

Delkurser

1.
Makt och samhälle,  7,5 högskolepoäng

Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för olika sociologiska teorier om makt och maktutövning i det moderna samhället
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för på vilket sätt makt är en viktig dimension av det sociala livet
 • visa fördjupad kunskap om olika maktvariabler i det moderna samhället
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för sambandet mellan sociala processer och strukturer och individuella problem

Färdigheter och förmåga

 • analysera olika sociala fenomen och problem med hjälp av grundläggande sociologiska teorier om makt
 • sammanfatta och jämföra sociologiska teorier

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över och problematisera socialt arbete som en form av maktutövning
 • reflektera över egna erfarenheter av makt och maktutövning
 • visa grundläggande förmåga att reflektera över relationen mellan kunskap och makt

2.
Konformitet och avvikelse,  7,5 högskolepoäng

Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap om centrala teorier och begrepp inom avvikelsesociologin,
 • visa fördjupad kunskap om stämplings- och stigmatiseringsprocesser,
 • visa fördjupad kunskap om hur teorier och begrepp inom avvikelsesociologin kan tillämpas i professionella sammanhang,
 • visa fördjupad kunskap om avvikelsesociologins relation till sociologin i allmänhet.

Färdigheter och förmåga

 • tillämpa kunskapen om sociala avvikelser på sociala problem i olika delar av samhället,
 • analysera stämplingsprocesser inom organisationer, myndigheter samt familjer,
 • analysera stämplade individers identitetsförändringsprocesser med tonvikt på sekundära avvikelser,
 • analysera stigmatiserande individer och grupper med tonvikt på stereotypa attityder och normer,
 • muntligt och skriftligt återge sin kunskap om avvikelsesociologin.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • relatera teorier om konformitet, avvikelser och stigmatieringsprocesser till maktförhållanden mellan sociala klasser, sociala grupperingar och individer,
 • reflektera över den egna personliga och professionella utvecklingen i relation till egna kunskaper om och erfarenheter av avvikelseprocesser.

3.
Metod och analys II. Kvantitativ fördjupning,  7,5 högskolepoäng

Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap om olika vetenskapsteoretiska begrepp
 • visa fördjupad kunskap om kvantitativ datainsamling, t.ex. enkätkonstruktion
 • visa fördjupad kunskap om kvantitativ dataanalys och tolkning.

Färdigheter och förmåga

 • genomföra enklare former av kvantitativ datainsamling
 • genomföra enklare former av kvantitativ dataanalys och tolkning
 • redovisa ett kvantitativt datamaterial.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över vetenskapsteoretiska ställningstaganden på ett fördjupat sätt
 • reflektera över kvantiativa datainsamlings- och analysmetoders styrkor och svagheter på ett fördjupat sätt.

4.
Självständigt arbete,  7,5 högskolepoäng

Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kunskap om ett vetenskapligt arbetes olika delar och struktur, och
 • visa grundläggande kunskap om vilka innehållsliga, språkliga och formella krav som ställs på ett vetenskapligt arbete.

Färdigheter och förmåga

 • söka och sammanställa vetenskaplig litteratur inom ett givet område
 • självständigt planera och genomföra en mindre, vetenskaplig studie, vilket inbegriper bl.a. att formulera en tydlig forskningsfråga, att relatera sin undersökning till tidigare forskning och till sociologisk teori, samt att tillämpa sociologiska metoder för datainsamling och analys
 • presentera en mindre, vetenskaplig studie i skriftlig form
 • försvara en mindre, vetenskaplig studie muntligt
 • kritiskt granska en mindre, vetenskaplig studie.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över och ha förståelse för kunskapsproduktionen som en social process
 • reflektera över och bedöma tillförlitligheten i kvantitativa forskningsresultat.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser

Delkurser

1.
Makt och samhälle,  7,5 högskolepoäng

I delkursen analyseras och problematiseras aktuella samhällsföreteelser och samhällsproblem utifrån grundläggande sociologiska teorier om makt. Vidare behandlas relationen mellan kunskap och makt, samt socialt arbete som en form av maktutövning.

2.
Konformitet och avvikelse,  7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar klassisk och modern teoretisk och empirisk forskning om konformt och avvikande beteende samt hur man tillämpar denna forskning på konkreta sociala problem. Delkursen behandlar stämplingsprocesser på både makro- och mikronivån, på makronivån genom att fokusers på vilka maktprocesser som gör det möjligt för en social grupp att stigmaterisera en annan, och på mikronivå genom att studera stämplingsprocesser inom familjen som kan leda fram till psykisk ohälsa.

3.
Metod och analys II. Kvantitativ fördjupning,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas kvantitativa metoder för datainsamling, dataanalys och tolkning. Delkursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Delkursen innehåller även vissa vetenskapsteoretiska moment.

4.
Självständigt arbete,  7,5 högskolepoäng

I delkursen tillämpas tidigare vunna metodologiska kunskaper, genom förfärdigandet av ett självständigt vetenskapligt arbete som berör det sociala arbetets teori eller praktik. Studenten försvarar detta arbete och granskar kritiskt medstudenters arbeten.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig tentamina, seminarier, PM och självständigt arbete.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar samt självständigt arbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Makt och samhälle, 7,5 hp. U - VG
 • Konformitet och avvikelse, 7,5 hp. U - VG
 • Metod och analys II. Kvantitativ fördjupning, 7,5 hp. U - VG
 • Självständigt arbete, 7,5 hp. U - VG

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Minst 15 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet socialt arbete från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
 • Sociologi I, 30 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen motsvarar SO1031. Kursen kan inte ingå i examen med Sociologi II, 30 hp eller Sociologi II för samhällsvetare, 30 hp, på grund av överlappning.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur