Kursplan

Kursplan: Sociologi II för samhällsvetare

Kurskod: SO1041
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp: Sociologi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1E
Fastställd:
Fastställd 2015-08-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig bredare och delvis fördjupade kunskaper om och förståelse för begrepp, teorier och metoder i sociologi, samt för hur dessa sammanhänger med varandra och kan användas för att förstå det moderna samhället. Under kursen ska den studerande även utveckla sina färdigheter i att analysera olika samhällsfenomen, samt sin förmåga att tillämpa vetenskapliga begrepp och teorier för att förstå hur olika fenomen på individ-, grupp- och samhällsnivå uppstår och samverkar med varandra.

Delkurser

1.
Makt och samhälle,  7,5 högskolepoäng

Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för olika sociologiska teorier om makt och maktutövning i det moderna samhället
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för på vilket sätt makt är en viktig dimension av det sociala livet
 • visa fördjupad kunskap om olika maktvariabler i det moderna samhället
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för sambandet mellan sociala processer och strukturer och individuella fenomen.

Färdigheter och förmåga

 • analysera olika sociala fenomen och problem med hjälp av grundläggande sociologiska teorier om makt
 • sammanfatta och jämföra sociologiska teorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över egna erfarenheter av makt och maktutövning
 • reflektera över relationen mellan kunskap och makt.

2.
Konformitet och avvikelse,  7,5 högskolepoäng

Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap om centrala teorier och begrepp inom avvikelsesociologin
 • visa fördjupad kunskap om stämplings- och stigmatiseringsprocesser
 • visa fördjupad kunskap om hur teorier och begrepp inom avvikelsesociologin kan tillämpas i professionella sammanhang
 • visa fördjupad kunskap om avvikelsesociologins relation till sociologin i allmänhet.

Färdigheter och förmåga

 • tillämpa kunskapen om sociala avvikelser på sociala problem i olika delar av samhället
 • analysera stämplingsprocesser inom organisationer, myndigheter samt familjer
 • analysera stämplade individers identitetsförändringsprocesser med tonvikt på sekundära avvikelser
 • analysera stigmatiserande individer och grupper med tonvikt på stereotypa attityder och normer
 • muntligt och skriftligt återge sin kunskap om avvikelsesociologin muntligt och skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • relatera teorier om konformitet, avvikelser och stigmatiseringsprocesser till maktförhållanden mellan sociala klasser, sociala grupperingar och individer
 • reflektera över den egna personliga och professionella utvecklingen i relation till egna kunskaper om och erfarenheter av avvikelseprocesser.

3.
Samhällsvetenskapliga metoder I,  7,5 högskolepoäng

Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap om olika vetenskapsteoretiska begrepp
 • visa fördjupad kunskap om kvantitativ datainsamling, t.ex. enkätkonstruktion
 • visa fördjupad kunskap om kvantitativ dataanalys och tolkning.

Färdigheter och förmåga

 • genomföra enklare former av kvantitativ datainsamling
 • genomföra enklare former av kvantitativ dataanalys och tolkning
 • redovisa ett kvantitativt datamaterial.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över vetenskapsteoretiska ställningstaganden på ett fördjupat sätt
 • reflektera över kvantitativa datainsamlings- och analysmetoders styrkor och svagheter på ett fördjupat sätt.

4.
Examensarbete för högskoleexamen i sociologi,  7,5 högskolepoäng

Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kunskap om ett vetenskapligt arbetes olika delar och struktur
 • visa grundläggande kunskap om vilka innehållsliga, språkliga och formella krav som ställs på ett vetenskapligt arbete.

Färdigheter och förmåga

 • söka och sammanställa vetenskaplig litteratur inom ett givet område
 • planera och genomföra en mindre, vetenskaplig studie, vilket inbegriper bl.a. att formulera en tydlig forskningsfråga, att relatera sin undersökning till tidigare forskning och till sociologisk teori, samt att tillämpa sociologiska metoder för datainsamling och analys
 • presentera en mindre, vetenskaplig studie i skriftlig form
 • försvara en mindre, vetenskaplig studie muntligt
 • kritiskt granska en mindre, vetenskaplig studie.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över och ha förståelse för kunskapsproduktionen som en social process
 • reflektera över och bedöma tillförlitligheten i kvantitativa forskningsresultat.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser

Delkurser

1.
Makt och samhälle,  7,5 högskolepoäng

I delkursen analyseras och problematiseras aktuella samhällsföreteelser och samhällsproblem utifrån grundläggande sociologiska teorier om makt. Vidare behandlas relationen mellan kunskap och makt.

2.
Konformitet och avvikelse,  7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar klassisk och modern teoretisk och empirisk forskning om konformt och avvikande beteende samt hur man tillämpar denna forskning på konkreta sociala problem. Delkursen behandlar stämplingsprocesser på både makro- och mikronivån, på makronivån genom att fokusera på vilka maktprocesser som gör det möjligt för en social grupp att stigmatisera en annan, och på mikronivån genom att studera stämplingsprocesser inom familjen som kan leda fram till psykisk ohälsa.

3.
Samhällsvetenskapliga metoder I,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas kvantitativa metoder för datainsamling, dataanalys och tolkning. Delkursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Delkursen innehåller även vissa vetenskapsteoretiska moment.

4.
Examensarbete för högskoleexamen i sociologi,  7,5 högskolepoäng

I delkursen tillämpas de vunna kvantiativa kunskaperna från delkurs 3, genom förfärdigandet av ett självständigt vetenskapligt arbete. Studenten försvarar detta arbete och granskar kritiskt medstudenters arbeten.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga tentamina, seminarier, PM och ett självständigt arbete.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, övningar, självständigt arbete under handledning samt seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Makt och samhälle, 7,5 hp. U - VG
 • Konformitet och avvikelse, 7,5 hp. U - VG
 • Samhällsvetenskapliga metoder I - sociologisk inriktning, 7,5 hp. U - VG
 • Självständigt arbete, 7,5 hp. U - VG

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Sociologi 22,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Samhällsvetarprogrammet. Kursen motsvarar SO1025. Kursen kan inte ingå i examen med Sociologi II, 30 hp eller Sociologi II för socionomer, 30 hp, på grund av överlappning.

Summary in English

This course aims at providing the student with deeper and broader knowledge in sociology. It consists of four different modules with different themes: 1) Power and Social Domination, 2) Conformity and Deviance, 3) Quantitative Research Methods, and 4) Essay Writing in Sociology.

Litteratur

Referenslitteratur