Kursplan

Kursplan: Psykologiska perspektiv på socialt arbete

Kurskod: SO1043
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp: Sociologi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa grundläggande kunskaper om:

 • psykologi som vetenskapligt ämne
 • olika psykologiska teoritraditioner
 • psykologisk utvecklingsteori
 • psykologisk anknytningsteori
 • olika miljöfaktorers inverkan på individens psykologiska utveckling.

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

 • tillämpa utvecklingspsykologiska teorier
 • tillämpa livsloppsperspektiv i analyser av personliga utvecklingsstadier på individnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

 • reflektera över psykologins bidrag till att förstå sociala problem
 • reflektera över psykologiska aspekter vad gäller ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete.

Innehåll

Denna kurs utgör en introduktionskurs i psykologi för socionomer. Den ger en överblick över olika traditioner och centrala områden inom psykologiämnet. Den behandlar också frågor om psykologins bidrag i det sociala arbetet.

Examinationsformer

Skriftliga redovisningar samt hemtentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Hemtentamen, 7,5 hp
 • Skriftliga redovisningar, 0 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Socionomprogrammet. Kursen motsvarar PS1016.

Summary in English

Knowledge and understanding

After completing the course, the student shall be able to demonstrate basic knowledge of:

 • psychology as an academic subject
 • different psychological traditions
 • developmental theory
 • attachment theory
 • the influence of social and external factors on psychological development.

Competence and skills

After completing the course, the student shall be able to demonstrate the ability to apply:

 • basic theories of psychological development
 • a life-course perspective on psychological development at the individual level.

Judgement and approach

After completing the course, the student shall be able to demonstrate the ability to reflect upon:

 • the contribution of psychology to the understanding of social problems
 • psychological aspects of developing a professional identity in social work.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VPV
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper