Kursplan

Kursplan: Introduktion till vetenskapligt arbete

Kurskod: SO1045
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp: Sociologi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna uppvisa grundläggande kunskap om:

 • olika vetenskapsteoretiska problemställningar
 • begreppet forskningsstrategi och olika forskningsstrategier
 • olika typer av forskningsdesign
 • begreppet evidens såsom det används inom socialt arbete
 • metodval i vetenskapliga undersökningar
 • informationssökning.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna diskutera och analysera:
 • vetenskapsteoretiska aspekter av undersökningar inom området socialt arbete
 • metodologiska aspekter av undersökningar inom området socialt arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna uppvisa en förmåga att reflektera över:
 • betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt inom området socialt arbete
 • socialt arbete som ett vetenskapligt fält
 • styrkor med och begränsningar hos begreppet evidens i socialt arbete.


Innehåll

Kursen ger den studerande grundläggande kunskaper om och förståelse för ett vetenskapligt och evidensbaserat förhållningssätt avseende socialt arbete. Studenten introduceras till frågor om vetenskapsteori, forskningsstrategier, forskningsdesign, evidens, metodval samt informationssökning.

Examinationsformer

Muntliga och skriftliga redovisningar samt salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Salstentamen, 7,5 hp, U-VG
 • Muntliga och skriftliga redovisningar, 0 hp, U-VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Socionomprogrammet.

Summary in English

Knowledge and understanding
After completing the course, the student shall be able to demonstrate basic knowledge of:

 • core issues in the philosophy of science
 • research strategies
 • research design
 • the concept of evidence-based social work
 • information retrieval.

Competence and skills

After completing the course, the student shall be able to demonstrate the ability to discuss and analyse:

 • scientific work in the field of social work from the perspective of the philosophy of science
 • scientific work in the field of social work from a methodological perspective.

Judgement and approach

After completing the course, the student shall be able to demonstrate the ability to reflect upon:

 • the importance of a scientific approach in social work
 • social work as a scientific field
 • the strengths and limitations of the notion of evidence-based social work.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VPU
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper