Kursplan

Kursplan: Spanska, Språkdidaktik I

Kurskod: SP1016
Poäng: 6 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Spanska (SPA)
Ämnesgrupp: Spanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-10-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-10-10.
Reviderad:
Reviderad 2014-07-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande språkdidaktiska kunskaper i spanska. Kursen ger en teoretisk grund till språklärande och språkundervisning och kompletterar övriga studier i spanska som föreberedelse för en framtida yrkesroll inom språkutbildning.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om de främmande språkens historiska utveckling och deras nuvarande ställning i skola och samhälle
 • visa grundläggande kunskaper om centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
 • visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
 • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och skolans styrdokument
 • med utgångspunkt i didaktiska frågeställningar visa förmåga att välja, bearbeta och presentera innehåll och arbetssätt för språkundervisningen.

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till språkdidaktik och till de centrala frågor som rör språkundervisningens innehåll och utformning i relation till elevers olika förutsättningar för språkinlärning och skolans styrdokument. De främmande språkens roll och utveckling i svensk skola behandlas i en historisk tillbakablick. Ett viktigt inslag i kursen är ett grundläggande studium av centrala teorier kring språklärande i allmänhet och av spanska som främmande språk i synnerhet. Genom att även studera aktuella styrdokument i form av läroplan, kurs- och ämnesplan för moderna språk, behandlas relationen mellan teori och språkämnets olika moment. Detta innehåll kopplas till övriga studier i spanskämnet samt till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språkläraren i sitt uppdrag i skolan.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga reflekterande texter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntliga presentationer.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarier med obligatorisk närvaro. Undervisningen sker både på svenska och på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6c och Spanska, steg 3, lägst C-språk kurs B

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.
För studerande på Ämneslärarprogrammet ingår 2-3 fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.

Reviderad
12-03-05 (huvudområde inlagt)
14-07-01 (omklassificering)

Summary in English

Litteratur

 • Levihn, U. & Norman, D. (2006) Variation i språkundervisningen. Malmö: Gleerups. (168 s). ISBN 9140674533
 • Skolverket. (2011) Lgr 11 Kursplan i moderna språk i grundskolan. http://www.skolverket.se
 • Skolverket. (2011) Gy2011 Ämnesplan i moderna språk. http://www.skolverket.se
 • Skolverket. (2011) Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet http://www.skolverket.se .
 • Skolverket. (2001) Språkboken. En antologi om språkundervisning och språkinlärning. (272 s).
 • Tornberg, U. (2009) Språkdidaktik. Malmö: Gleerups. (248 s). ISBN 9789140668318

Referenslitteratur

 • Baralo, Marta. (1999) La adquisición del español como lengua extranjera. Madrid: Arco/Libros. (72 s).
 • Díaz, Lourdes & Aymerich, Marta. (2003) La destreza escrita. Madrid: Edelsa. (170 s).
 • Diccionario para la enseñanza de la lengua española. Barcelona: Editorial Vox.
 • Estévez Coto, M., Y. Fernández de Valderrama. (2006) El componente cultural en la clase de E/LE. Edelsa. (120 s). ISBN 9788477116424
 • Instituto Cervantes. (2002) Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, ense-ñanza, evaluación.. Madrid: MECD-Anaya. (261 s).
 • Sánchez Lobato J., I. Santos Gargallo. (2004) Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). SGEL. (1308 s). ISBN 9788497780513
 • Skolverket. (2007) Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. (252 s).
 • Vázquez, G. (2000) La destreza oral. Edelsa. (184 s). ISBN 8477114374
 • VV. AA. Diccionario de términos clave de ELE. Instituto Cervantes. ISBN 9788469157107 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UQN
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Spanska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6c och Spanska, steg 3, lägst C-språk kurs B

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se