Kursplan

Kursplan: Spanska, Språkdidaktik II

Kurskod: SP1019
Poäng: 6 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Spanska (SPA)
Ämnesgrupp: Spanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-01-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-01-19.
Reviderad:
Reviderad 2014-07-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att de studerande fördjupar sina kunskaper i språkdidaktiska teorier och skolans styrdokument med fokus på undervisning i spanska som främmande språk samt att de förbereder sig för sin framtida yrkesprofession som språklärare. I detta ingår att koppla skolans styrdokument och teorier om prov och bedömning till språkundervisningen. Den studerande skall även utveckla en förmåga att koppla övriga studier i spanskämnet samt språkdidaktikens teoretiska karaktär till dess praktiska tillämpning i undervisningsfältet. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisning bör utformas för att gynna elevers språkutveckling med utgångspunkt i teorier och forskning om inlärning av främmande språk
 • visa kunskaper om bedömning inom språkundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
 • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen (GERS)
 • diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom att välja innehåll och relevanta arbetssätt i språkundervisningen
 • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i spanska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
 • visa kunskap om olika former av informations- och kommunikationsteknik och hur de kan användas i språkundervisningen, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget språklärande
 • visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika moment i språkundervisningen med utgångspunkt i språkdidaktiska teorier och skolans styrdokument.

Innehåll

Kursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. Ett centralt inslag är elevers språkliga medvetande och hur de uppfattar sin situation som språkinlärare uttryckt i relevant språkdidaktisk forskning. Forskning om andraspråksinlärning är utgångspunkt för reflektion och diskussion om medvetenhet vid språkinlärning, kopplingen mellan strategier och språkutveckling och hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av bedöming och betygsättning i språk utgör ett annat viktigt inslag i kursen. Den gemensamma europeiska referensramen (GERS) behandlas och sätts i relation till den svenska skolans kurs- och ämnesplaner i moderna språk. I kursen ingår också att studera hur informationsteknik kan användas i språkundervisning liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial för undervisning i spanska som främmande språk. Kursens innehåll kopplas till övriga studier i spanskämnet samt till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språklärare i deras uppdrag i skolan.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga reflekterande texter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntliga presentationer.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarier med obligatorisk närvaro. Undervisningen sker både på svenska och på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Spanska I med didaktisk inriktning, 30 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Summary in English

Litteratur

 • Instituto Cervantes. (2002) Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. MECD-Anaya. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
 • Malmberg, P m fl. (2000) I huvudet på en elev. Stockholm: Bonniers. (256 s).
 • Skolverket. (2011) Lgr 11 Kursplan i moderna språk i grundskolan. http://www.skolverket.se
 • Skolverket. (2011) Gy2011 Ämnesplan i moderna språk. http://www.skolverket.se
 • Skolverket. (2011) Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. http://www.skolverket.se
 • Skolverket. (2001) Språkboken. Liber. (272 s). http://www.skolverket.se
 • Svensson, Patrik. (2008) Språkutbildning i en digital värld. Informationsteknik, kommunikation och lärande. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag.
  Läsanvisning: Urval, ca 70 s.
 • Tornberg, U. (2009) Språkdidaktik. Malmö: Gleerups. (248 s). ISBN 9789140668318

Referenslitteratur

 • Díaz, Lourdes & Aymerich, Marta. (2003) La destreza escrita. Madrid: Edelsa. (170 s).
 • Estévez Coto, M., Y. Fernández de Valderrama. (2006) El componente cultural en la clase de E/LE. Edelsa. (120 s). ISBN 9788477116424
 • Sánchez Lobato J., I. Santos Gargallo. (2004) Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). SGEL. (1308 s). ISBN 9788497780513
 • Skolverket. (2007) Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. (252 s).
 • Vázquez, G. (2000) La destreza oral. Edelsa. (184 s). ISBN 8477114374
 • VV. AA. Diccionario de términos clave de ELE. Instituto Cervantes. ISBN 9788469157107 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm