Kursplan

Kursplan: Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur

Kurskod: SP1027
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Spanska (SPA)
Ämnesgrupp: Spanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-08-31.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper i modern spanskspråkig litteratur samt en förmåga att relatera den litterära texten till ett historiskt och kulturellt sammanhang.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • läsa och tolka innehållet i texter från olika litterära genrer
  • analysera skönlitterära texter med hjälp av litterära begrepp
  • visa förståelse för spanskspråkiga litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt sätta den litterära texten i ett större historiskt och sociokulturellt sammanhang
  • redogöra för huvudstrukturen och några språkliga aspekter av den litterära texten samt relatera det litterära språkbruket till spanskans dialektala variation.

Innehåll

Kursen innehåller studier av modern litteratur från den spansktalande världen och baseras på spanska och spanskamerikanska litterära uttryck från 1900- och 2000-talen. Ett urval av texter från olika genrer behandlas både ur språklig och litterär synvinkel med hjälp av grundläggande litterära begrepp. Verken sätts också i relation till deras historiska, kulturella och sociopolitiska sammanhang. I kursen behandlas även den litterära textens språkbruk i relation till spanskans dialektala variation.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Sökande med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UPX
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Spanska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Sökande med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UPY
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Spanska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Sökande med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se