Kursplan

Kursplan: Spanska II: 1900-talslitteratur och kultur i Spanien

Kurskod: SP1032
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Spanska (SPA)
Ämnesgrupp: Spanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-08-31.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens mål är att den studerande utvecklar goda kunskaper i spansk kultur och litteratur samt en förmåga att analysera litterära texter ur olika perspektiv.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera spansk litteratur från 1900-talet både ur språklig och litterär synvinkel med hjälp av litterära begrepp
  • redogöra för huvudstrukturen och språkliga aspekter av den litterära texten samt relatera det litterära språkbruket till Spaniens språkliga varieteter och register
  • med utgångspunkt i olika litterära texter presentera och försvara sina texttolkningar muntligt och skriftligt på korrekt, varierad och idiomatisk spanska
  • visa en god förståelse för spanska kulturella och litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt på ett välargumenterat sätt sätta den litterära texten i ett större historiskt och kulturellt sammanhang
  • reflektera över litteraturens betydelse för det egna språklärandet.

Innehåll

Kursen baseras på ett urval skönlitterära verk som representerar olika perioder i Spaniens litteratur under 1900-talet. Litteraturen behandlas både ur språklig och litterär synvinkel med hjälp av litterära begrepp och analysmodeller. Studiet av det litterära verket kompletteras även med sakprosatexter, tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material, som behandlar texten ur ett historiskt, sociopolitiskt och kulturellt perspektiv. I kursen studeras viss litteraturteori. Texterna används också som utgångspunkt för diskussioner om spansk kultur där den studerande får träna upp sin förmåga att muntligt presentera, argumentera och försvara sina åsikter på korrekt, varierad och idiomatisk spanska.

Examinationsformer

Kursen examineras på ett varierat sätt genom såväl skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar som aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarier med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Spanska I, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UQ6
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Spanska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Spanska I, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UQ7
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Spanska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Spanska I, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se