Kursplan

Kursplan: Spanska II: Grammatik och akademiskt skrivande

Kurskod: SP1040
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Spanska (SPA)
Ämnesgrupp: Spanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2013-09-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens ena övergripande mål är att den studerande utvecklar goda kunskaper i spanska språkets grammatik samt om språkets grammatiska variation. Det andra övergripande målet är att studenten behärskar att genomföra en mindre språkvetenskaplig studie samt att producera en vetenskaplig uppsats.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa goda kunskaper i spanska språkets grammatiska variation i olika spansktalande områden
  • både skriftligen och muntligen kritisera och reflektera över akademiska texter på en grammatiskt och lexikaliskt korrekt spanska
  • visa på variation och koherens i den egna skriftliga produktionen
  • presentera och försvara sina åsikter skriftligt på korrekt, varierad, välargumenterad och idiomatisk spanska med utgångspunkt i olika ämnen
  • visa goda kunskaper om kontrasten mellan spanskans och svenskans strukturella skillnader.
  • genomföra en mindre omfattande språkvetenskaplig studie och författa en vetenskaplig uppsats.

Innehåll

Kursen omfattar en fördjupning av den grammatik som studerades på kursen Skriftlig språkfärdighet och grammatik I. Stort fokus läggs på studerandens medvetenhet ifråga om språklig korrekthet och variation både gällande den egna såväl som andras textproduktion. Studenten förväntas under kursens gång bygga upp sitt kritiskt reflekterande förhållningssätt till både kurslitteraturens innehåll som till sina egna och andra kursdeltagares texter. Den kontrastiva analysen av strukturella skillnader mellan spanska och svenska utgör också ett viktigt inslag. I kursen ingår även en introduktion i akademiskt skrivande där studenten genomför en mindre studie relaterad till kursböckernas innehåll samt författar en mindre uppsats. Begrepp som teori, metod och vetenskaplighet diskuteras. Kursen innefattar även övning i att, utifrån valda ämnen, muntligt presentera och försvara olika perspektiv och ståndpunkter.

Examinationsformer


Kursen examineras genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter / presentationer, aktivt deltagande i seminarier och prov i Fronter.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i form av seminarier med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
Moment 1: Grammatik - 5 hp
Moment 2: Akademiskt skrivande - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 7,5 hp, Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 hp och Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp på grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive Skriftlig språkfärdighet och grammatik, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter SP1034.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UQ2
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Spanska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 7,5 hp, Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 hp och Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp på grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive Skriftlig språkfärdighet och grammatik, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8
 
Anmälningskod:HDA-H2UQ3
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Spanska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 7,5 hp, Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 hp och Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp på grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive Skriftlig språkfärdighet och grammatik, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8