Kursplan

Kursplan: Spanska II: Pragmatik och språklig variation i den spansktalande världen

Kurskod: SP1041
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Spanska (SPA)
Ämnesgrupp: Spanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2013-09-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper i spansk lingvistik, inbegripet områdena språkutveckling i ett diakroniskt perspektiv, pragmatik och dialektologi, samt en förmåga att medvetandegöra språkliga fenomen i relation till det egna lärandet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om det spanska språkets historiska utveckling mot ett modernt standardspråk
  • visa insikter om den spanskspråkiga världens olika dialektala varianter, utifrån en analys av grammatiska, fonetiska och semantiska skillnader
  • visa grundläggande kunskaper om det spanska lexikonets utveckling genom kontakt med andra språk och kulturer
  • visa grundläggande kunskaper om pragmatikens centrala teoribildningar samt med hjälp av några valda teoretiska begrepp analysera kommunikativa handlingar i kortare texter eller framställningar
  • reflektera över pragmatiska drag och dialektala varianter i spanskan, samt relatera dessa till det egna lärandet.

Innehåll

Kursen omfattar studier av den moderna lingvistikens grundbegrepp och terminologi och syftar till att förmedla ökad förståelse för det spanska språkets historiska utveckling, språkliga funktioner, dialektala varianter och pragmatiska aspekter. Spanskan behandlas utifrån dess historiska utveckling mot ett standardspråk, där även betydelsen av språkkontakt och kulturpåverkan diskuteras. Tonvikten i kursen läggs på spanskans dialektologi och centrala teoribildningar inom pragmatiken. I pragmatikdelen ingår analys av kortare texter/framställningar där fokus ligger på kommunikativa handlingar. Inom dialektologin studeras grammatiska, fonetiska och semantiska skillnader mellan de stora dialektområdena i den spansktalande världen. Vidare diskuteras pragmatiken och spanskans dialektala varianter utifrån den betydelsen de har i olika sociokulturella sammanhang i Spanien och Spanskamerika.

Examinationsformer

Kursen examineras på ett varierat sätt genom såväl skriftliga inlämningsuppgifter som muntliga redovisningar, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt skriftlig sluthemtentamen.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i form av seminarier med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
Moment 1: Pragmatik - 2 hp
Moment 2: Språklig variation i den spansktalande världen - 5,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 7,5 hp, Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 hp och Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp på grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive Skriftlig språkfärdighet och grammatik, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter SP1033.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UQ5
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Spanska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 7,5 hp, Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 hp och Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp på grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive Skriftlig språkfärdighet och grammatik, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UQ4
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Spanska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 7,5 hp, Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 hp och Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp på grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive Skriftlig språkfärdighet och grammatik, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se