Kursplan

Kursplan: Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle

Kurskod: SP1042
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Spanska (SPA)
Ämnesgrupp: Spanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2013-09-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om den spansktalande världens kultur och samhällsförhållanden samt en förmåga att relatera dessa kunskaper till ett historiskt och sociokulturellt sammanhang.

Efter genomgången kurs ska studenten på spanska kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om den spansktalande världens geografi och samhällsförhållanden
  • redogöra för vissa betydelsefulla händelser i den spansktalande världens historia
  • redogöra för och diskutera aktuella sociopolitiska förhållanden och kulturella fenomen i spansktalande länder
  • visa förståelse för olika kulturella uttryck i den spansktalande världen genom att såväl muntligt som skriftligt sätta dessa i ett större historiskt och kulturellt sammanhang
  • redogöra för några sociokulturella aspekter av ett specifikt område i den spansktalande världen och relatera dessa till andra kulturella fenomen samt utveckla förståelse för frågor som rör kulturmöten
  • redogöra för och diskutera frågor som rör hållbar utveckling, etnicitet och genus i den spansktalande världen.

Innehåll

Kursen omfattar en bred översikt av spansk och spanskamerikansk geografi, historia och samhällsliv där tonvikten främst läggs på det senaste århundradets utveckling. I undervisningen används sakprosatexter och tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material som behandlas ur ett historiskt, sociopolitiskt och kulturellt perspektiv. Kursen innefattar även diskussioner om kulturella och sociala skillnader mellan spansktalande länder med utgångspunkt i begreppet interkulturell kompetens. Även frågor om hållbar utveckling, etnicitet och genus utgör en del av kursens innehåll.

Examinationsformer

Kursern examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier. Mot kursens femte mål examineras studenten genom ett skriftligt arbete samt muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
Moment 1: Spansk och spanskamerikansk geografi - 2 hp
Moment 2: Spansk och spanskamerikansk historia och samhällsliv - 5,5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 (inkl spanska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Sökanden med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).

Övrigt

Ersätter SP1028.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UPW
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Spanska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 (inkl spanska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Sökanden med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UPV
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Spanska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 (inkl spanska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Sökanden med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se