Kursplan

Kursplan: Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet

Kurskod: SP1043
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Spanska (SPA)
Ämnesgrupp: Spanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2013-09-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om det spanska språkets fonetiska och fonologiska drag samt en förmåga att kommunicera muntligt på spanska.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • tillgodogöra sig och muntligt kommentera innehållet i längre framställningar som visar olika register av den talade spanskan, såsom nyheter, TV-program, webbaserade audiovisuella medier och filmer
  • förklara fonetiska och fonologiska aspekter av det spanska språket samt visa kunskap om språkets fonologi i relation till stavningsregler
  • visa grundläggande kunskaper om fonetiska och fonologiska drag i olika spansktalande områden
  • använda sig av ett varierat spanskt ordförråd i sin egen muntliga framställning
  • argumentera muntligt för eller emot en viss ståndpunkt samt genom egen muntlig framställning uppvisa ett sammanhängande och korrekt uttryck.

Innehåll

Kursen omfattar en genomgång av spanskans stavnings- och betoningsregler och grundläggande fonetiska och fonologiska drag med fokus på språkbruk. Lexikalisk variation och olika register av den talade spanskan behandlas med utgångspunkt i diverse audiovisuella material, såsom tidningsartiklar, nyhetsrapporter, filmer och dokumentärer. Både muntliga presentationer och diskussioner i grupp är centrala delar av kursen. Kursen behandlar även spanskans fonetiska variation ur ett dialektalt perspektiv.

Examinationsformer

Kursern examineras genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntlig sluttentamen. Mot kursens fjärde mål examineras studenten genom en skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Moment 1: Uttals- och betoningsregler - teori och praktik - 2 hp
Moment 2: Muntlig språkfärdighet - teori och praktik - 5,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 (inkl spanska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Sökanden med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).

Övrigt

Ersätter SP1026.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UPR
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Spanska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 (inkl spanska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Sökanden med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UPS
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Spanska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 (inkl spanska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Sökanden med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet).

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se