Kursplan

Kursplan: Spanska II med didaktisk inriktning

Kurskod: SP1047
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Spanska (SPA)
Ämnesgrupp: Spanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2013-12-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-12-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att de studerande utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spansk grammatik och spanskspråkig litteratur och kultur samt tillgodogör sig nyckelbegrepp och metoder i modern spansk lingvistik och i språklärande. Ett annat övergripande mål är att studenten utvecklar förmåga att genomföra en mindre didaktisk studie samt att producera en vetenskaplig uppsats. De studerande fördjupar även sina språkdidaktiska kunskaper i spanska för en framtida yrkesprofession som språklärare. Ett övergripande mål är också att de studerande utvecklar självständighet i studierna samt en förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.
Grammatik och akademiskt skrivande,  7,5 högskolepoäng

Delkursens ena övergripande mål är att den studerande utvecklar goda kunskaper i spanska språkets grammatik samt om språkets grammatiska variation. Det andra övergripande målet är att studenten behärskar att genomföra en mindre didaktisk studie relaterad till grammatik samt att producera en vetenskaplig uppsats. Ytterligare mål är att de studerande utvecklar kunskaper om grundläggande problem vid grammatikundervisning i ämnet spanska som främmande språk.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa goda kunskaper i spanska språkets grammatiska variation i olika spansktalande områden
 • både skriftligen och muntligen kritisera och reflektera över akademiska texter på en grammatiskt och lexikaliskt korrekt spanska
 • visa på variation och koherens i den egna skriftliga produktionen
 • presentera och försvara sina åsikter skriftligt på korrekt, varierad, välargumenterad och idiomatisk spanska med utgångspunkt i olika ämnen
 • visa goda kunskaper om kontrasten mellan spanskans och svenskans strukturella skillnader.
 • genomföra en mindre omfattande didaktisk studie och med den som grund författa en vetenskaplig uppsats.
 • diskutera och reflektera över målgrupp, val av innehåll och arbetssätt i grammatikundervisningen i spanskämnet
 • redogöra för grundläggande problem vid grammatikundervisning i spanskämnet.

2.
Introduktion till spansk lingvistik,  5,5 högskolepoäng

Delkursens mål är att de studerande utvecklar grundläggande kunskaper i spansk lingvistik, inbegripet områdena språkutveckling i ett diakroniskt perspektiv, dialektologi, samt förmåga att medvetandegöra språkliga fenomen i relation till det egna lärandet.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskaper om det spanska språkets historiska utveckling mot ett modernt standardspråk
 • visa insikter om den spanskspråkiga världens olika dialektala varianter, utifrån en analys av grammatiska, fonetiska och semantiska skillnader
 • visa grundläggande kunskaper om det spanska lexikonets utveckling genom kontakt med andra språk och kulturer
 • förhålla sig till egen och andras textproduktion på ett metalingvistiskt sätt
 • reflektera över dialektala varianter i spanskan, samt relatera dessa till språklärande och språkundervisning.

3.
1900-talslitteratur och kultur i Spanien,  5,5 högskolepoäng

Delkursens mål är att de studerande utvecklar goda kunskaper i spansk kultur och litteratur samt en förmåga att analysera litterära texter ur olika perspektiv.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • analysera spansk litteratur från 1900-talet både ur språklig och litterär synvinkel med hjälp av litterära begrepp
 • relatera det litterära språkbruket till Spaniens språkliga varieteter och register
 • med utgångspunkt i olika litterära texter presentera och försvara sina texttolkningar muntligt och skriftligt på korrekt, varierad och idiomatisk spanska
 • visa en god förståelse för spanska kulturella och litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt på ett välargumenterat sätt sätta den litterära texten i ett större historiskt och kulturellt sammanhang
 • reflektera över litteraturens betydande roll i klassrumsundervisningen.

4.
1900-talslitteratur och kultur i Spanskamerika,  5,5 högskolepoäng

Delkursens mål är att de studerande utvecklar goda kunskaper i spanskamerikansk kultur och litteratur samt en förmåga att analysera litterära texter ur olika perspektiv.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • analysera spanskamerikansk litteratur från 1900-talet både ur språklig och litterär synvinkel med hjälp av litterära begrepp
 • relatera det litterära språkbruket till Spanskamerikas språkliga varieteter och register
 • med utgångspunkt i olika litterära texter presentera och försvara sina texttolkningar muntligt och skriftligt på korrekt, varierad och idiomatisk spanska
 • visa en god förståelse för spanskamerikanska kulturella och litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt på ett välargumenterat sätt sätta den litterära texten i ett större historiskt och kulturellt sammanhang
 • reflektera över litteraturens betydelse för det egna språklärandet.

5.
Språkdidaktik II A,  6 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande fördjupar sina kunskaper i språkdidaktik och skolans aktuella styrdokument med fokus på undervisning i spanska som främmande språk. De studerande skall även utveckla en förmåga att koppla övriga studier i spanskämnet samt språkdidaktikens teoretiska karaktär till dess praktiska tillämpning i undervisningsfältet.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisning bör utformas för att gynna elevers språkutveckling med utgångspunkt i teorier och forskning om inlärning av främmande språk
 • visa kunskaper om bedömning inom språkundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
 • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen (GERS)
 • diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom att välja innehåll och relevanta arbetssätt i språkundervisningen
 • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i spanska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
 • visa kunskap om olika former av informations- och kommunikationsteknik och hur de kan användas i språkundervisningen för att utveckla ämnets innehåll och undervisningsformer såväl som elevernas lärande, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget språklärande.

6.
Språkdidaktik II B,  6 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att de studerande ytterligare fördjupar sina teoretiska kunskaper inom språkdidaktik samt att de studerande utvecklar färdigheter att självständigt kunna träffa yrkesprofessionella val beträffande planering och genomföring av språkundervisningen inom grund- och gymnasieskola.
Delkursen ska även introducera de studerande i vetenskapligt arbete och uppöva förmågan att planera en språkdidaktisk undersökning. Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa förmåga att självständigt välja relevant innehåll och arbetssätt i språkundervisningen i relation till elevers olika förutsättningar och behov och i relation till skolans styrdokument och relevant forskning
 • visa fördjupade kunskaper om den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) och förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers språkfärdigheter i relation till GERS och till skolans styrdokument
 • visa fördjupade kunskaper om användningen av IKT i språkundervisningen, IKT-utvecklingens betydelse för språkundervisningens innehåll och arbetsformer, samt förmåga att tillämpa IKT i undervisningen med utgångspunkt i relevant språkdidaktisk forskning.
 • visa kunskaper om centrala språkdidaktiska forskningsområden och forskningsmetoder
 • visa förmåga att ställa en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat problemområde som är kopplat till språkundervisningen inom grund- och gymnasieskola samt att utveckla en metod för att undersöka frågan
 • visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Grammatik och akademiskt skrivande, 7,5 högskolepoäng
Delkurs 2. Introduktion till spansk lingvistik, 5,5 högskolepoäng
Delkurs 3. 1900-talslitteratur och kultur i Spanien, 5,5 högskolepoäng
Delkurs 4. 1900-talslitteratur och kultur i Spanskamerika, 5,5 högskolepoäng
De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik II A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik II B, 6 hp
De studerande som läser spanska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne läser delkurs 5, Språkdidaktik II A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne läser delkurs 6, Språkdidaktik II B.

Delkurser

1.
Grammatik och akademiskt skrivande,  7,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en fördjupning av den grammatik som studerades på kursen Skriftlig språkfärdighet och grammatik I. Stort fokus läggs på de studerandes medvetenhet ifråga om språklig korrekthet och variation både gällande den egna som andras textproduktion. De studerande förväntas under kursens gång bygga upp sitt kritiskt reflekterande förhållningssätt till både kurslitteraturens innehåll som till sina egna och andra kursdeltagares texter. Den kontrastiva analysen av strukturella skillnader mellan spanska och svenska utgör också ett viktigt inslag, liksom grundläggande problem kring grammatikundervisningen i spanskämnet. I kursen ingår även en introduktion i akademiskt skrivande där studenten genomför en mindre studie relaterad till kursböckernas innehåll samt författar en mindre uppsats. Begrepp som teori, metod och vetenskaplighet diskuteras. Kursen innefattar även övning i att, utifrån valda ämnen, muntligt presentera och försvara olika perspektiv och ståndpunkter.

2.
Introduktion till spansk lingvistik,  5,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar studier av den moderna lingvistikens grundbegrepp och terminologi och syftar till att förmedla ökad förståelse för det spanska språkets historiska utveckling, språkliga funktioner och dialektala varianter. Spanskan behandlas utifrån dess historiska utveckling mot ett standardspråk, där även betydelsen av språkkontakt och kulturpåverkan diskuteras. Inom dialektologin studeras grammatiska, fonetiska och semantiska skillnader mellan de stora dialektområdena i den spansktalande världen. Vidare diskuteras spanskans dialektala varianter utifrån den betydelsen de har i olika sociokulturella sammanhang i Spanien och Spanskamerika. Spanskans språkbruk och variation diskuteras även ur ett språkdidaktiskt perspektiv.

3.
1900-talslitteratur och kultur i Spanien,  5,5 högskolepoäng

Delkursen baseras på ett urval skönlitterära verk som representerar olika perioder i Spaniens litteratur under 1900-talet. Litteraturen behandlas både ur språklig och litterär synvinkel med hjälp av litterära begrepp och analysmodeller. Studiet av det litterära verket kompletteras även med sakprosatexter, tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material, som behandlar texten ur ett historiskt, sociopolitiskt och kulturellt perspektiv. I kursen studeras viss litteraturteori. Texterna används också som utgångspunkt för diskussioner om spansk kultur där de studerande får träna upp sin förmåga att muntligt presentera, argumentera och försvara sina åsikter på korrekt, varierad och idiomatisk spanska. Litteraturens roll i språkundervisningen utgör också ett inslag.

4.
1900-talslitteratur och kultur i Spanskamerika,  5,5 högskolepoäng

Delkursen baseras på ett urval skönlitterära verk som representerar olika perioder i Spanskamerikas litteratur under 1900-talet. Litteraturen behandlas både ur språklig och ur litterär synvinkel med hjälp av litterära begrepp och analysmodeller. Studiet av det litterära verket kompletteras även med sakprosatexter, tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material som behandlar det historiska, sociopolitiska och kulturella perspektivet. I kursen studeras viss litteraturteori. Texterna används också som utgångspunkt för diskussioner om spanskamerikansk kultur där de studerande får träna upp sin förmåga att muntligt presentera, argumentera och försvara sina åsikter på korrekt, varierad och idiomatisk spanska. Litteraturens roll i språkundervisningen utgör också ett inslag.

5.
Språkdidaktik II A,  6 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. Ett inslag är elevers språkliga medvetande och hur de uppfattar sin situation som språkinlärare uttryckt i relevant språkdidaktisk forskning. Forskning om andraspråksinlärning är utgångspunkt för reflektion och diskussion om medvetenhet vid språkinlärning, kopplingen mellan strategier och språkutveckling och hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av bedöming och betygsättning i språk utgör ett annat viktigt inslag i delkursen. Den gemensamma europeiska referensramen (GERS) behandlas och sätts i relation till den svenska skolans kurs- och ämnesplaner i spanska. I delkursen ingår också studier av hur informationsteknik kan användas i språkundervisning liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial för undervisning i spanska som främmande språk. Delkursens innehåll kopplas till övriga studier i spanskämnet samt till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språklärare i deras uppdrag i skolan.

6.
Språkdidaktik II B,  6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier och forskning med särskilt fokus på de nya mediernas betydelse för språkundervisningen, för såväl ämnets innehåll som dess undervisningsformer. De studerande uppövar sin förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera språkundervisningen samt att använda och kritiskt ta ställning till ITK som resurs för elevers lärande. Den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) studeras i ett bedömningsperspektiv, och de studerande får även praktisk övning i hur den kan användas i bedömningen av elevers kunskaper och färdigheter i relation till skolans styrdokument. De studerande introduceras också till centrala forskningsområden och forskningsmetoder inom språkdidaktik och uppövar sin förmåga att formulera en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat område samt att beskriva en relevant metod för att besvara frågan.

Examinationsformer

Delkurs 1: skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier, muntlig redovisningar vid examinerande seminarier samt prov i fronter.
Delkurs 2: skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt sluthemtentamen.
Delkurs 3: skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier.
Delkurs 4: skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier.
Delkurs 5: skriftliga reflekterande texter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntliga presentationer.
Delkurs 6: skriftliga reflekterande texter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntliga presentationer.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform med obligatorisk närvaro där de studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen i delkurserna 1-4 sker på spanska. I delkurserna 5 och 6 sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 24 hp, inklusive delkursen Grammatik och akademiskt skrivande och en av de två didaktikkurserna.

Betygsrapportering:
Moment 1: Grammatik och akademiskt skrivande - 7,5 hp
Moment 2: Introduktion till spansk lingvistik - 5,5 hp
Moment 3: 1900-talslitteratur och kultur i Spanien - 5,5 hp
Moment 4: 1900-talslitteratur och kultur i Spanskamerika - 5,5 hp
Moment 5: Språkdidaktik II A - 6 hp
Moment 6: Språkdidaktik II B - 6 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Spanska I med didaktisk inriktning, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet och grammatik och en av Språkdidaktik-delkurserna, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter SP1036.

 • Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.
 • För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Summary in English

-

Litteratur

Referenslitteratur