Kursplan

Kursplan: Spanska grundläggande kurs

Kurskod: SP1048
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Spanska (SPA)
Ämnesgrupp: Spanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-04-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-04-11.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på spanska, nivå A2, kunna:

  • diskutera huvudinnehållet i autentiska texter som berör kända områden
  • redogöra för huvudinnehållet av autentiskt tal i vardagliga sammanhang
  • interagera muntligt med variation och strategisk kompetens beroende på olika syften och sammanhang
  • uttrycka sig skriftligt och med variation för kommunikation och kontakt i olika situationer
  • visa grundläggande kunskaper i det spanska språkets grammatiska strukturer och tillämpa dessa i muntliga och skriftliga uppgifter på ett tydligt och varierande sätt anpassat till situation, syfte och mottagare
  • analysera skillnader mellan det svenska och det spanska språket
  • visa kunskaper i kultur och samhällslivet i de spanskspråkliga länderna samt självständigt genomföra presentationer om kulturfenomen.

Innehåll

I kursen ingår läsning av spanska texter, skriftliga övningar, uttalsövningar och hörövningar av varierande slag med syftet att vidareutveckla grundläggande kunskaper i språket och därigenom förbereda den studerande för vidare högskolestudier i spanska. De studerande övar upp sin förmåga att använda spanska på ett varierat sätt i muntlig och skriftlig interaktion inom kända områden. De studerande läser, diskuterar samt producerar reflekterande skrivuppgifter kring autentiska och enkla litterära texter om bland annat samhällslivet i de spanskspråkliga länderna samt olika kulturspecifika fenomen. Fortsättningsvis övar den studerande upp sin förmåga att uppmärksamma dessa texter med hjälp av relevant presentationsteknik samt att ta ställning till dem utifrån ett självständigt perspektiv. Kursen innehåller även en genomgång och träning av spanskans grundläggande språkstruktur i ett kontrastivt perspektiv samt arbete med ordförråd.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga presentations- och inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt nätbaserade skriftliga tentamina.

Arbetsformer


Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform med obligatorisk närvaro där studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på svenska och spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 1 och 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig och skriftlig språkfärdighet - 3,5 hp
Moment 2: Språkstruktur och språklig variation - 5 hp
Moment 3: Text och litteratur - 3,5 hp
Moment 4: Kultur och samhällsliv - 3 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 (inkl spanska steg 2) eller motsvarande kunskaper. Sökanden med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet). Sökanden med godkänt resultat på Spanska steg 2 beviljas dispens för Spanska steg 3

Övrigt

Kursen bygger på en kontinuerlig progression och kräver den studerandes ansvarstagande för sina studier, medvetenhet om sin språkinlärning samt stor självständighet.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UPN
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Spanska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 (inkl spanska steg 2) eller motsvarande kunskaper. Sökanden med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B (för grundläggande behörighet). Sökanden med godkänt resultat på Spanska steg 2 beviljas dispens för Spanska steg 3

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:10

Ansök

Ansök på Antagning.se