Kursplan

Kursplan: Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Spansk litteratur, från guldåldern till realismen

Kurskod: SP2013
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Spanska (SPA)
Ämnesgrupp: Spanska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-08-31.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i spanskspråkig litteratur samt en förmåga att analysera litterära texter ur olika perspektiv. Den studerande lär sig att tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära texter. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över, värdera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och texttolkningar, samt förmedla artiklarnas innehåll och sina egna reflektioner både muntligt och skriftligt på ett välargumenterat sätt
  • analysera spanskspråkig klassisk litteratur både ur historisk och litterär synvinkel
  • relatera det litterära verket till sitt respektive estetiska, sociokulturella och politiska sammanhang samt påvisa såväl kännetecknande drag av som avvikelser från epokens litterära praxis.

Innehåll

Kursen fokuserar på den spanska litteraturen från guldåldern till realismen. Tonvikten läggs vid litterär analys med anknytning till sociopolitiska och kulturella förhållanden. Genom ett urval texter i olika genrer utforskas relevanta epoker i den spanska litteraturhistorien med fokus på kännetecknande estetiska drag. Dessutom studeras i anslutning till dessa texter relevant litteraturkritik och litteraturhistoria.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av ett antal individuella inlämningsuppgifter samt fortlöpande examination i seminarieform.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarier och forum där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Spanska II, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet och grammatik II, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UQF
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Spanska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Spanska II, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet och grammatik II, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se