Kursplan

Kursplan: Profession, teori och metod

Kurskod: SR3008
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (SRP)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 75%
Medicinska området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-10-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om barnmorskans arbetsfält och ansvarsområde. Vidare att tillägna sig kunskaper och färdigheter som grund för evidensbaserad vård samt för att leda kvalitets- och utvecklingsarbete med inriktning mot barnmorskans profession och forskningsområde i ett globalt perspektiv.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • diskutera och reflektera hur barnmorskans profession och yrkesansvar förändrats historiskt och varierar nationellt och internationellt
 • kritiskt diskutera kvinnors livsvillkor och sexuella, reproduktiva och perinatala hälsa i relation till kultur, genus samt biopsykosociala och hållbarhetsperspektiv
 • redogöra för lagstiftning, förordningar, nationella och internationella yrkesetiska regler som styr barnmorskans profession och yrkesansvar
 • redogöra för kunskapsteoretisk grund och tillämpa centrala forskningsmetoder inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
 • med adekvata begrepp söka, kritiskt granska och förhålla sig till vetenskaplig litteratur inom ett avgränsat område inom kunskapsområdet
 • analysera hur forskningsetiska överväganden och regelverk styr forskningen inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
 • kritiskt reflektera över förhållandet mellan erfarenhets- och forskningsbaserad kunskap, samt utvecklingsarbete och forskning
 • identifiera behov av och värdera förutsättningar för en evidensbaserad vård inom barnmorskans arbetsfält
 • reflektera över egna värderingar och förhållningssätt till barnmorskans stödjande och stärkande arbete genom interkulturella möten.

Innehåll

I kursen studeras barnmorskans profession, yrkesansvar och forskningsområde ur ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv. Lagstiftning, förordningar och etiska frågeställningar inom barnmorskans profession och arbetsfält behandlas. Kvinnors livsvillkor, sexuella, reproduktiva och perinatala hälsa analyseras utifrån historiska, religiösa, kulturella perspektiv samt biopsykosociala, genus och hållbarhetsperspektiv. Vidare studeras forskningsmetodik, forskningsetik, relevant lagstiftning samt informationssökning med inriktning på forskningsområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Forsknings- och utvecklingsarbetets betydelse för evidensbaserad vård samt framtidens ledarskap diskuteras.

Examinationsformer

Kursen examineras genom två seminarier med inlämningsuppgifter, varav ett seminarium där kritisk granskning av varandras skriftliga arbeten genomförs.

Arbetsformer

Arbetsformerna utgörs av individuellt arbete, arbete i basgrupper, föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • Profession, 3,5 hp
 • Forskningsfält, 4 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 högskolepoäng inklusive 15 högskolepoäng examensarbete eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen kan enbart läsas av studenter antagna till Barnmorskeprogrammet 90 hp vid Högskolan Dalarna. Kursen motsvarar VÅ3100.

Summary in English

The overall aim is that the student should acquire knowledge and skills that will enable him or her to provide evidence-based care and to lead quality and developmental work with a focus on the midwifery profession and its research fields.

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • discuss and reflect on the midwifery profession and the way in which professional responsibility has changed from a historical, national and international perspective,
 • critically discuss women’s state of living and their sexual, reproductive and perinatal health in relation to culture, gender and bio-psychosocial and sustainability perspectives,
 • understand legislation, regulations, national and international rules related to professional ethics that regulate the midwifery profession and the professional responsibility of the midwife,
 • understand the theoretical basis of knowledge and apply central research methods from the field of sexual, reproductive and perinatal health and using the necessary terms search for, critically review and relate to scientific literature within a defined area of knowledge,
 • analyze ethical considerations in research in relation to the regulatory framework that governs the field of sexual, reproductive and perinatal health,
 • critically reflect on the relation between experience- and research-based knowledge as well as developmental work and research,
 • identify the need for and evaluate what is required to achieve evidence-based care within the field of sexual, reproductive and perinatal health,
 • reflect on his or her own values and attitudes towards the supportive function of the midwife.

Litteratur

Referenslitteratur