Kursplan

Kursplan: Graviditet, förlossning och postpartumvård

Kurskod: SR3010
Poäng: 13,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (SRP)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 75%
Medicinska området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-10-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripade mål är att den studerande ska förstå förlopp och processer vid normal och komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård i ett hållbarhetsperpektiv. I simulerad miljö ska den studerande kunna genomföra undersökning och behandling utifrån barnmorskans profession och forskningsområde.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt om hur psykosociala aspekter, bindnings- och anknytningsprocesser, amning och mjölkproduktion kan påverkas av normala och komplicerade förlopp under graviditet, förlossning och postpartumperiod
 • problematisera och reflektera över kvinnans, barnets och närståendes roller och behov vid amning och amningssvårigheter relaterat till områdets vetenskapliga grund och beprövad klinisk erfarenhet
 • i simulerad miljö utföra undersökningar och behandlingar vid handläggning av graviditet, förlossning och postpartumvård med undersökningsmetoder och handgrepp som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet
 • kritiskt reflektera över barnmorskans roll och ansvar i samband med graviditet, förlossning, postpartumvård inklusive neonatalvård
 • redogöra för och reflektera över begrepp och hälsotillstånd som rör normal och komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård inklusive neonatalvård
 • problematisera och reflektera över handläggning av graviditet, förlossning och postpartumvård relaterat till vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och kvinnans och närståendes preferenser
 • kritiskt reflektera över lagstiftning, förordningar och yrkesetik som reglerar, barnmorskans profession och yrkesansvar i samband med graviditet, förlossning och postpartumvård
 • förstå och förklara hur farmakologiska behandlingar och andra interventioner kan påverka, och även påverkas av, graviditet, förlossning och postpartumperioden
 • kritiskt reflektera över för- och nackdelar med olika former av smärtbehandling i samband med graviditet, förlossning och postpartumvård.


Innehåll

Kursen omfattar reflektion, diskussion och problematisering av normala och komplicerade förlopp i samband med handläggning av graviditet, förlossning och postpartumvård. Därtill studeras utredning och behandling vid amning och amningssvårigheter samt förhållanden där psykosociala aspekter förstärker eller försvårar föräldraskap och familjebildning. Fördjupade kunskaper och färdigheter inom undersökningsmetoder, åtgärder och dokumentation tränas. Därtill fördjupas kunskap om relevant icke farmakologisk och farmakologisk behandling i samband med normal och komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård.

Examinationsformer

Examination i kursen sker genom en skriftlig salstentamen, två inlämningsuppgifter som diskuteras vid seminarier och kliniska färdighetsövningar i simulerad miljö.

Arbetsformer

Arbetsformerna utgörs av individuellt arbete, arbete i grupper, föreläsningar, obligatoriska seminarier och obligatoriska färdighetsövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • Individuell skriftlig tentamen, 5,5 hp
 • Seminarium a, 3 hp
 • Seminarium b, 3 hp
 • Färdighetsövningar, 2 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 högskolepoäng inklusive 15 högskolepoäng examensarbete eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar VÅ3112.

Summary in English

The overall aim of the course is for the student to understand the procedures and processes of normal and complicated pregnancy, childbirth and postpartum care. The student shall be able to conduct examinations and provide treatments related to these processes in a simulated environment as based on the midwifery profession and research.

After completing the course, the student shall be able to:

 • demonstrate an understanding of how psychosocial aspects, attachment and bonding, breastfeeding and lactation may be affected by normal and complicated processes during pregnancy, childbirth and the postpartum period,
 • problematize and reflect on the roles and needs of the woman, baby, relatives and others who are closely involved in terms of lactation and breastfeeding difficulties related to the area of midwifery,
 • perform examinations and treatment in pregnancy, childbirth and the postpartum period in a simulated environment,
 • reflect critically on the midwife‘s role and responsibilities in relation to pregnancy, childbirth and the postpartum period, including neonatal care,
 • explain and reflect on health concepts regarding normal and complicated pregnancy, childbirth and postpartum period including neonatal care,
 • analyze and reflect on management related to pregnancy, childbirth and postpartum care within the area of midwifery,
 • critically reflect on governance, legislation, regulations and ethics in the midwifery profession,
 • understand and explain how pharmacological treatments and other interventions can influence pregnancy, childbirth and the postpartum period,
 • critically reflect on different forms of pain treatment in pregnancy, childbirth and the postpartum period.

Litteratur

Referenslitteratur