Kursplan

Kursplan: Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Kurskod: SR3013
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (SRP)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 75%
Medicinska området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1E
Fastställd:
Fastställd 2016-10-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande genom ett självständigt vetenskapligt arbetssätt kan hantera och utveckla kunskap inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa i ett hållbarhetsperspektiv med relevans för barnmorskans profession och forskningsområde, och därigenom kunna arbeta med evidensbaserad vård.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna

 • kritiskt reflektera över och analysera begrepp, teorier och perspektiv inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
 • identifiera och argumentera för problemställning och syfte utifrån forskningsläget inom ett avgränsat område
 • söka, kritiskt värdera och syntetisera vetenskaplig publikation samt integrera teorier och begrepp inom valt problemområde med relevans för sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
 • genomföra en forskningsetisk risk/nyttoanalys utifrån forskningsetiska principer
 • genomföra en vetenskaplig undersökning med relevant design, metod och analys samt argumentera för och kritiskt reflektera över gjorda val i relation till undersökningens syfte
 • analysera och värdera resultat i relation till tidigare forskning, värdera den kliniska betydelsen av resultat
 • värdera det egna bidraget till kunskapsutvecklingen och presentera förslag till vidare forskning
 • försvara och kommunicera eget vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och värdera andras vetenskapliga arbete avseende grad av vetenskaplighet, systematik, innehåll och struktur
 • värdera användbarhet och tillämpbarhet av forskningsbaserad kunskap i kliniska sammanhang.

Innehåll

I kursen ingår att planera, genomföra och sammanställa en vetenskaplig undersökning inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa i enlighet med forskningsprocessens olika delar. I kursen ingår även försvar av examensarbetet samt kritisk granskning av annat examensarbete.

Examinationsformer

Examination sker genom PM samt examensarbete, försvarandet av desamma och opponentskap av annans PM och examensarbete. Examensarbetet bedöms som ett självständigt arbete. Om examensarbetet har fler författare bedöms varje författares individuella prestation enskilt.

Detta sker genom:

 • intervju av handledare och studenter var för sig,
 • intyg av studentens individuella prestation, vilket intygas av examensarbetets samtliga författare.

Arbetsformer

Arbetsformer är genomförande av självständigt arbete, handledning och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • PM, 0 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet vårdvetenskap alternativt omvårdnad. Dessutom krävs Profession, teori och metod, 7,5 högskolepoäng, Sexuell och reproduktiv hälsa, 9 högskolepoäng samt Graviditet, förlossning och postpartumvård, 13,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar VV3016.

Summary in English

The overall objective is that the student by way of an independent scientific approach will be able to manage and develop knowledge in sexual, reproductive and perinatal health with relevance to the midwifery profession and research field, and thus be able to work with evidence-based care.

After completing the course, the student shall independently be able to:

 • critically reflect on and analyze concepts, theories and perspectives in sexual, reproductive and perinatal health,
 • identify and argue for a scientific problem statement and purpose based on current research knowledge in a defined area,
 • search, critically evaluate and synthesize scientific publications, and integrate theories and concepts within the chosen area with relevance to sexual, reproductive and perinatal health,
 • conduct a research ethics risk/benefit analysis based on ethical principles,
 • conduct a scientific investigation using relevant design, methodology and analysis, and argue for and critically reflect on the choices made in relation to the scientific aim,
 • analyze and evaluate the results in relation to previous research and evaluate the clinical significance of the results,
 • evaluate his or her own contribution to the development of knowledge and give suggestions for further research,
 • defend and communicate his or her own scientific work and critically evaluate the scientific work of others concerning the degree of scientificity, content and structure,
 • evaluate the usefulness and applicability of research-based knowledge in clinical contexts.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UUQ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v47, 2017 - v4, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet vårdvetenskap alternativt omvårdnad. Dessutom krävs Profession, teori och metod, 7,5 högskolepoäng, Sexuell och reproduktiv hälsa, 9 högskolepoäng samt Graviditet, förlossning och postpartumvård, 13,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UUR
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v47, 2017 - v4, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Karlstad
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet vårdvetenskap alternativt omvårdnad. Dessutom krävs Profession, teori och metod, 7,5 högskolepoäng, Sexuell och reproduktiv hälsa, 9 högskolepoäng samt Graviditet, förlossning och postpartumvård, 13,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se