Kursplan

Kursplan: Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet.

Kurskod: SS1042
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-03-12.
Reviderad:
Reviderad 2014-12-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-12-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Målet med kursen är att den studerande utvecklar sina ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper inom svenska som andraspråk med fokus på undervisning i grundskolans årskurs 4-6.

Delkurser

1.
Flerspråkighet,  7,5 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper kring förutsättningar för flerspråkighet såväl ur ett individ- som ett samhällsperspektiv. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förståelse för grundläggande begrepp inom flerspråkighetsfältet såsom simultan respektive successiv tvåspråkighet, språkbyte, språkbevarande och kodväxling
 • visa förståelse för och problematisera faktorer som kan påverka individers flerspråkiga utveckling med fokus på barn och ungdomar
 • diskutera den pedagogiska verksamheten i relation till centrala begrepp och teorier kring flerspråkighet

2.
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv,  7,5 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om svenska som ett andraspråk rent strukturellt. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • analysera och bedöma talad och skriven andraspråkssvenska på olika nivåer och därvid kunna urskilja olika språkliga aspekter såsom morfologiska, fonologiska, syntaktiska och semantiska
 • använda vedertagna begrepp i språkliga analyser
 • genomföra en enkel performansanalys

3.
Skriftspråksutveckling på ett andraspråk,  7,5 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om och förståelse för villkor för skriftspråksutveckling på ett andraspråk för barn och ungdomar. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om särdrag i svenskt skriftspråk kontrasterat mot andra skriftspråk
 • visa kunskap om den heterogenitet som råder bland andraspråkselever, vad gäller förkunskaper för skriftspråksutveckling på svenska som andraspråk
 • visa insikt i förändringar i skriftspråksanvändning bland barn och ungdomar som skett med utvecklingen av informations-och kommunikationsteknologi
 • visa insikt i den betydelse som skriftspråksutveckling på andra språk som barnet behärskar har för utvecklingen i svenska och för barnets utveckling i stort i skolan
 • visa kännedom om olika sätt att arbeta med skrift och digitala medier i klassrum
 • visa förmåga att planera och organisera undervisning som gynnar skrift-språksutveckling hos andraspråkselever
 • visa förmåga att bedöma och analysera skriftspråksutveckling hos andra-språkselever och att relatera dessa till undervisningsplanering.

4.
Lärande i det flerspråkiga och mångkulturella klassrummet,  7,5 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om olika sätt att organisera den pedagogiska verksamheten utifrån teorier gällande andra-språksinlärning och interkulturellt lärande. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande förståelse för teorier gällande andraspråksinlärning och interkulturellt lärande
 • visa förståelse för grundläggande begrepp såsom interkulturell kommunikation, interkulturellt lärande, etnicitet, kultur och mångfald
 • planera, analysera och reflektera kring undervisning i svenska som andraspråk och göra relevanta prioriteringar utifrån centrala teorier för andraspråksinlärning och interkulturellt lärande
 • visa förståelse för kulturmöten i skolan samt hur man som lärare kan förhålla sig till dessa utifrån ett individperspektiv
 • visa förmåga att planera och genomföra pedagogisk verksamhet där andra-språksinlärare ingår

Innehåll

Inom kursen utvecklar den studerande ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper inom svenska som andraspråk.

Delkurser

1.
Flerspråkighet,  7,5 högskolepoäng

Delkursen ger en introduktion till flerspråkighetsfältet där grundläggande begrepp belyses och diskuteras. Olika faktorer som kan påverka flerspråkiga barns språkutveckling på såväl individ, grupp och samhällsnivå diskuteras. Vidare innehåller kursen en orientering om flerspråkighet inom den svenska skolan.

2.
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas det svenska språkets struktur ur ett språktypologiskt och tvärspråkligt perspektiv främst vad gäller fonologi, morfologi, syntax och semantik med tyngdpunkten på svårigheter för inlärare av svenska som andraspråk. Jämförelsematerial hämtas från representativa invandrarspråk. Material i tal och skrift från elever med svenska som andraspråk analyseras genom performansanalys och jämförs med material från inlärare med svenska som förstaspråk.

3.
Skriftspråksutveckling på ett andraspråk,  7,5 högskolepoäng

I denna delkurs behandlas skriftspråksutveckling hos barn med svenska som sitt andraspråk, med fokus på barn i åldrarna 9-13 år. Olika företeelser i svenskt skriftspråk kontrasteras mot andra, så som arabiskt och kinesiskt skriftspråk men även mot skrift på andra språk som använder latinsk skrift. Frågor om flerspråkig skriftspråksutveckling behandlas liksom frågor om förändringar vad gäller skriftspråksanvändning med anledning av utvecklingen inom digital teknik. Begrepp som multimodalitet och genreskrivande behandlas. I delkursen ingår också bedömning av skriftspråksutveckling relaterat till planering och organisering av undervisning.

4.
Lärande i det flerspråkiga och mångkulturella klassrummet,  7,5 högskolepoäng

I delkursen belyses olika teorier gällande interkulturellt lärande och andraspråksinlärning. delkursen behandlar olika arbetssätt för att gynna elevernas språkutveckling och det interkulturella lärande såväl inom svenska som andraspråk och i ämnesundervisningen diskuteras.

Examinationsformer

Delkurserna examineras genom fortlöpande bedömning av aktivt deltagande i seminarier, genom skrifliga och muntliga uppgifter samt fältuppgifter. Delkurserna examineras även genom hemtentamen.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska nätbaserade seminarier och diskussionsforum. Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar undervisande lärare om ersättningsuppgift eller om den studernade ska göra momentet vid ett senare kurstillfälle.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på kursen krävs VG på minst tre av delkurserna.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Lärarexamen

Övrigt

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning. Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur