Kursplan

Kursplan: Interaktion och lärande i flerspråkiga sammanhang

Kurskod: SS1057
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-10-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-10-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

  • visa goda kunskaper om interaktionens betydelse för andraspråksutveckling
  • visa kännedom om grundläggande drag i klassrumsinteraktion
  • känna till några teoretiska perspektiv på relationer mellan interaktion, lärande och andraspråksutveckling
  • visa förståelse för fenomenet multietniskt ungdomsspråk och diskutera dess implikationer
  • genomföra en transkription och mindre analys av talad interaktion utifrån någon etablerad konvention
  • bedöma och diskutera andraspråktalares talade språk i ett kommunikativt perspektiv

Innehåll

I kursen behandlas och diskuteras interaktionens betydelse för lärande och andraspråksutveckling med fokus på klassrum och skola. Den studerande möter olika teoretiska perspektiv på relationen mellan interaktion, lärande och andraspråksutveckling. Vidare presenteras och problematiseras olika typer av klassrumsdiskurs och dess implikationer för lärande och språkutveckling. Fenomenet multietniska ungdomsspråk belyses och diskuteras. Under kursen tillägnar sig den studerande grundläggande redskap för att analysera talad interaktion. Inom kursens ram genomför den studerande en observation av interaktion i klassrumsmiljö samt analysar denna. Den studerande genomför även en bedömning av en inlärares tal.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av aktivt deltagande i seminarier, genom skriftliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och diskussioner via diskussionsforum.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Lärande i flerspråkiga sammanhang, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning II, 30 hp.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UWM
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Lärande i flerspråkiga sammanhang, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4
 
Anmälningskod:HDA-H2UWN
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Lärande i flerspråkiga sammanhang, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4