Kursplan

Kursplan: Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv

Kurskod: SS1059
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-11-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-01-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för och analysera relationer mellan språk och lärande i ett samhällsperspektiv med fokus på flerspråkighet
  • kritiskt reflektera över och diskutera frågor kring flerspråkighet, mångfald, integration och mångkultur
  • visa god kännedom om olika sätt att organisera undervisning för flerspråkiga elever, såväl på skol- som samhällsnivå
  • diskutera frågor om språkbyte och språkbevarande i relation till språkpolitik och språkattityder

Innehåll

Denna kurs behandlar flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv. Språk, språkanvändning och utbildning belyses utifrån ett maktperspektiv inom vilket relationer mellan minoritet och majoritet diskuteras. Grundläggande teorier kring migration och dess möjliga påverkan på samhället presenteras med fokus på en svensk kontext. Centrala begrepp som belyses och diskuteras med fokus på samhällsnivå är: språkpolitik, språkplanering, språkpolicy, mångkultur, mångfald, assimilering, integration, pluralism samt språkbyte/språkbevarande. Inom kursens ram behandlas även olika former av organisation av utbildning i ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle i relation till lärares arbete. Språkförhållanden och språkattityder i Sverige studeras i anslutning till frågor om språkvård och språkplanering.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av aktivt deltagande i seminarier, genom skrifliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och diskussioner via diskussionsforum.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.

Övrigt

Kursen kan ingå i Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UWP
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4
 
Anmälningskod:HDA-H2UWQ
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4