Kursplan

Kursplan: Nybörjarsvenska för internationella studenter I

Kurskod: SS1060
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-04-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-04-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att introducera den studerande till svenska språket. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna

  • använda elementära perceptiva och produktiva färdigheter i svenska i enkla, förutsägbara situationer
  • tillämpa grundläggande uttalsprinciper i svenska på ett tillfredsställande sätt
  • behärska elementärt basordförråd i svenska
  • visa förmåga att tillämpa språkets elementära grammatiska struktur
  • förmedla ett budskap i en enkel kommunikationssituation i tal och skrift
  • reflektera över hur det egna lärandet går till
  • ställa enkla frågor på enkel svenska

Innehåll

Kursen har en kommunikativ och en viss språkvetenskaplig inriktning med fokus på högskolan och samhället utanför. Kursen ger en överblick av svenskans grundläggande ordförråd, elementär morfologi samt syntax. Dessutom tas den svenska prosodins kännetecknande drag upp och uttalet övas under kursen. De studerande ges tillfällen att öva perceptiv och produktiv förmåga, exempelvis genom att delta i ett enkelt samtal och skriva korta texter. Kursen innehåller en viss orientering om svensk kultur som svenska seder och traditioner.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna, inlämningsuppgifter under kursens gång samt en avslutande skriftlig och muntlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisningen, som sker växelvis på svenska och engelska, ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen vänder sig till Erasmusstudenter.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UWR
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UWS
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se