Kursplan

Kursplan: Nybörjarsvenska för internationella studenter II

Kurskod: SS1061
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-04-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-04-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter för att kunna kommunicera på svenska i enkla, såväl förutsägbara som spontana vardagssituationer.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • identifiera och klassificera vokabulären inom det centrala ordförrådet i svenska
  • visa förmåga att tillämpa grundläggande grammatiska kunskaper i både tal och skrift
  • visa förmåga att förstå och tillgodogöra sig enkla texter
  • visa goda kunskaper om och kunna tillämpa grundläggande uttalsprinciper i svenska
  • formulera tankar och intryck på ett kommunikativt fungerande sätt
  • tillämpa enkla kommunikationsstrategier för att överbrygga uppkomna kommunikationssvårigheter

Innehåll

Kursen behandlar svenska språkets grundläggande struktur och har en kommunikativ men även en viss språkvetenskaplig inriktning. Texter som läses under kursen illustrerar grammatiska mönster gällande morfologi och syntax samt bidrar till ett ökat ordförråd i svenska. Genom produktiva och perceptiva arbetsuppgifter samt interaktiva klassrumsaktiviteter utvecklar den studerande kontinuerligt grammatiken och sin kommunikationsförmåga. Den studerande gör redovisningar i grupper och individuellt och ges tillfälle att framföra sina intryck och erfarenheter. För årstiden aktuella svenska traditioner uppmärksammas och den studerande jämför dessa med sina egna traditioner och beskriver dem på enkel svenska.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna, inlämningsuppgifter under kursens gång samt en avslutande skriftlig och muntlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisningen sker till stor del på svenska, med inslag på engelska, i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Nybörjarsvenska för internationella studenter I, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen vänder sig till Erasmusstudenter.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjligheter att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UWU
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Nybörjarsvenska för internationella studenter I, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UWV
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Nybörjarsvenska för internationella studenter I, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se