Kursplan

Kursplan: Nybörjarsvenska för internationella studenter IV

Kurskod: SS1063
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-04-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-04-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande breddar och fördjupar sina kunskaper i svenska språket. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • tillgodogöra sig, återge och diskutera huvudinnehållet i texter av olika karaktär, såväl enklare skönlitterära som populärvetenskapliga fakta- eller tidningstexter
  • visa förmåga att tillämpa grundläggande grammatiska kunskaper genom att kritiskt granska och bearbeta sin egen eller en kurskamrats text och reflektera över såväl form som innehåll
  • hålla individuella muntliga presentationer på svenska inför en mindre grupp på ett sätt så att innehållet framgår klart
  • visa förmåga att bedöma, diskutera och bemöta en annan persons argument på lättförståelig svenska
  • reflektera över olika företeelser i det svenska samhället och jämföra dessa med egna erfarenheter i tal och skrift

Innehåll

Under kursen behandlas ett enklare skönlitterärt verk samt texter av olika karaktär inom olika ämnesområden. Den studerande övas i att skifta uppmärksamhet mellan textens form och innehåll. Ytterligare grammatiska aspekter av språket på ord-, menings-, och textnivå uppmärksammas och den studerande granskar kritiskt och rättar sina egna och andras texter utifrån grammatiska aspekter. Individuella muntliga anföranden, debatter i grupp samt skriftliga reflektioner utgör viktiga delar av kursen. Den studerande fördjupar även sina kunskaper om det svenska samhället och jämföra dessa med erfarenheter från sina respektive hemländer.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar under kursens gång samt en avslutande skriftlig examinationsuppgift.

Arbetsformer

Undervisningen sker nästan uteslutande på svenska i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Nybörjarsvenska för internationella studenter III, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen vänder sig till Erasmusstudenter.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UWX
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Nybörjarsvenska för internationella studenter III, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se