Kursplan

Kursplan: Lärande i flerspråkiga sammanhang

Kurskod: SS1068
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-11.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande förståelse för teorier gällande andraspråksinlärning och interkulturellt lärande
  • planera, analysera och reflektera om undervisning i Svenska som andraspråk och göra relevanta prioriteringar utifrån centrala teorier för andraspråksinlärning och interkulturellt lärande samt gällande styrdokument
  • göra väl avvägda val när det gäller arbetssätt och undervisningsform utifrån aktuell situation och målgrupp
  • visa förmåga att planera pedagogisk verksamhet där andraspråksinlärare ingår
  • visa grundläggande kunskaper om teorier om relationer mellan språk och lärande
  • tillgodogöra sig engelskspråkiga forskningstexter och föra en diskussion utifrån dessa

Innehåll

Inom kursen belyses olika teorier om språk- och kunskapsutveckling i flerspråkiga sammanhang samt interkulturellt lärande. I denna kurs behandlas centrala didaktiska teorier om hur andraspråksutveckling kan stödjas genom undervisning samt olika arbetssätt som är relevanta för undervisning i Svenska som andraspråk. Inom kursens ram behandlas relationer mellan utveckling av språk och lärande i undervisningssammanhang, med fokus på klassrums- och skolnivå. Olika sätt att organisera undervisning för elever som ännu inte uppnått den språkliga nivå som krävs för undervisningen i olika ämnen diskuteras i relation till de effekter detta kan få. Dessutom ingår i kursen olika sätt att arbeta språkstödjande i olika ämnen samt olika sätt att stödja inlärares utveckling av svenska som andraspråk utifrån gällande styrdokument. Inom kursens ram genomför den studerande en mindre fältstudie i ett sammanhang där andraspråksundervisning bedrivs.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av aktivt deltagande i seminarier, genom skrifliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier och diskussioner via diskussionsforum.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning II, 30 högskolepoäng, grundnivå 1.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen får ej ingå i examen samtidigt som Svenska som andraspråk med didaktisk intriktning II 30 hp eller Andraspråksinlärning, 7,5 hp.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UWY
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4
 
Anmälningskod:HDA-H2UWZ
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4