Kursplan

Kursplan: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning IIa

Kurskod: SS1078
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2013-07-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

-

Delkurser

1.
Text och bedömning i ett andraspråksperspektiv,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förståelse för och diskutera olika problem i samband med bedömning av språkfärdigheter i svenska som andraspråk
 • problematisera bedömning av andraspråksinlärares skrivna texter i relation till styrdokument
 • visa fördjupad förståelse av skillnader mellan vardagsspråk och kunskapsrelaterat språk
 • analysera svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv med fokus på diskurs och text
 • analysera och diskutera skolans olika texter i ett andraspråksperspektiv med avseende på genrer, diskurs och ordförråd

2.
Lärande i flerspråkiga sammanhang,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande förståelse för teorier gällande andraspråksinlärning och interkulturellt lärande
 • planera, analysera och reflektera om undervisning i Svenska som andraspråk och göra relevanta prioriteringar utifrån centrala teorier för andraspråksinlärning och interkulturellt lärande samt gällande styrdokument
 • göra väl avvägda val när det gäller arbetssätt och undervisningsform utifrån aktuell situation och målgrupp
 • visa förmåga att planera pedagogisk verksamhet där andraspråksinlärare ingår
 • visa grundläggande kunskaper om teorier om relationer mellan språk och lärande
 • tillgodogöra sig engelskspråkiga forskningstexter och föra en diskussion utifrån dessa

Innehåll

-

Delkurser

1.
Text och bedömning i ett andraspråksperspektiv,  7,5 högskolepoäng

Denna delkurs behandlar olika typer av skriven text ur ett diskursperspektiv. Särskilt belyses relationen mellan kunskapsrelaterat språk och vardagsspråk. Inom kursens ram analyseras läromedelstexter ur ett andraspråksperspektiv. Bedömning av inlärares skriftspråkskompetens problematiseras och diskuteras i relation till styrdokument.

2.
Lärande i flerspråkiga sammanhang,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas och diskuteras interaktionens betydelse för lärande och andraspråksutveckling med fokus på klassrum och skola. Den studerande möter olika teoretiska perspektiv på relationen mellan interaktion, lärande och andraspråksutveckling. Vidare presenteras och problematiseras olika typer av klassrumsdiskurs och deras implikationer för lärande och språkutveckling. Fenomenet multietniska ungdomsspråk belyses och diskuteras. Under kursen tillägnar sig den studerande grundläggande redskap för att analysera talad interaktion. Inom delkursens ram genomför den studerande en observation av interaktion i klassrumsmiljö samt analysar denna. Den studerande genomför även en bedömning av en inlärares tal.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier, genom skriftliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen i var och en av de båda delkurserna.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, diskussionsforum och fältuppgift. De tre sista är obligatoriska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på hel kurs krävs VG i båda delkurserna.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Svenska som andraspråk I, 22,5 hp, där Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv 7,5 hp eller motsvarande ska ingå.

Övrigt

I kursen ingår en fältdag vid en skola samt en campusträff på Högskolan Dalarna 1-2 dagar.

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning II.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

After completing the course, students should be able to:

 • demonstrate an understanding of and discuss various issues related to the assessment of language skills in Swedish as a second language
 • problemise assessment of written texts by second language teacher‘s in relation to the regulatory documents
 • demonstrate a deeper understanding of the differences between everyday language and knowledge-based language
 • analyze Swedish language structure in a second language perspective, focusing on discourse and text
 • analyze and discuss the various school texts in a second language perspective in terms of genre, discourse and vocabulary
 • demonstrate a basic understanding of the theories on second language learning and intercultural learning
 • plan, analyze and reflect on the teaching of Swedish as a second language and make relevant priorities based on key theories of second language learning and intercultural learning and the applicable regulatory documents
 • make informed choices when it comes to working and teaching methods based on the current situation and target
 • show the ability to plan educational activities in which second language learners are part
 • demonstrate basic knowledge of theories about the relationship between language and learning
 • assimilate the English-language research texts and have a discussion based on these

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VDD
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Svenska som andraspråk I, 22,5 hp, där Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv 7,5 hp eller motsvarande ska ingå.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:15

Ansök

Ansök på Antagning.se