Kursplan

Kursplan: Flerspråkighet och andraspråksutveckling

Kurskod: SS1088
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-06-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-06-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om villkor för simultan respektive successiv flerspråkig utveckling
  • visa förståelse för faktorer som kan påverka additiv och subtraktiv språkutveckling
  • redogöra för grundläggande villkor för språkbyte och språkbevarande
  • diskutera och jämföra språkutveckling hos olika typer av inlärare utifrån olika teorier om andraspråksutveckling
  • visa kunskap om och förståelse för migrationens påverkan på den enskilda individen särskilt vad gäller barn och ungdomar
  • genomföra en kvalitativ intervju och diskutera resultatet av denna.

Innehåll

Denna kurs behandlar flerspråkighet som fenomen samt villkor för utveckling av ett andraspråk. Inom kursens ram diskuteras olika definitioner av begreppen flerspråkighet och olika kriterier för flerspråkig kompetens. Utveckling av andraspråk relateras till utveckling av förstaspråk och centrala teorier om andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling behandlas. Inom kursens ram behandlas även migration och dess möjliga konsekvenser ur ett individperspektiv med fokus på barn och ungdomar . Den studerande läser en skönlitterär bok inom kursens ram som behandlar migration och den första tiden i Sverige. Dessutom genomför den studerande en intervju med en elev i svenska som andraspråk och redovisar och diskuterar denna i form av en skriftlig rapport samt vid en muntlig presentation.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av aktivt deltagande i seminarier, genom skrifliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen. Kursen examineras även genom att den studerande genomför en intervju och redovisning av denna.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska nätbaserade seminarier och diskussionsforum.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.

Övrigt

Ersätter SS1045.

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I, 30 högskolepoäng, grundnivå 1.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VDE
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5
 
Anmälningskod:HDA-H2VDF
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5