Kursplan

Kursplan: Skriftspråksutveckling och flerspråkighet

Kurskod: SS1089
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-06-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-06-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande villkor för skriftspråksutveckling på flera språk, såväl för vuxna som för barn och ungdomar
  • visa förståelse för villkor för skriftspråksutveckling hos vuxna och ungdomar som inte tidigare haft möjlighet att lära sig läsa och skriva
  • visa kännedom om vad som kännetecknar avancerade strategier för läsande och skrivande
  • visa grundläggande kunskaper vad gäller svenska skriftspråket i ett kontrastivt perspektiv
  • visa kännedom om möjligheter för skriftspråksutveckling som digitala medier erbjuder
  • tillägna sig och reflektera över en forskningstext inom litteracitetsområdet
  • skriva en reflekterande rapport enligt vedertagna akademiska normer
  • diskutera vilken didaktisk betydelse skönlitteratur och film kan ha i andraspråksundervisningen

Innehåll

I denna kurs behandlas skriftspråksutveckling, i första hand på ett andraspråk. Kursen har ett mångfaldsperspektiv, vilket innebär att skriftspråksanvändning i skolan behandlas i relation till skriftspråksanvändning i andra sammanhang, så som på fritiden, i sociala medier och i yrkeslivet. Skriftspråksutveckling på svenska av olika slag belyses, såväl vad gäller barn, ungdomar och vuxna som lär sig läsa och skriva för första gången, som erfarna skriftspråksanvändare som redan har god kompetens på annat språk. Olika typer av skriftspråk kontrasteras mot svenskt skriftspråk. Skriftspråkets roll för lärande behandlas liksom digitala former av skriftspråksanvändning. Dessutom behandlas skönlitteraturens roll i andraspråksundervisningen, liksom film och andra medier med anknytning till kursens innehåll. Inom kursens ram läser den studerande en avhandling inom litteracitetsområdet och skriver en rapport som dessutom redovisas muntligt.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av aktivt deltagande i seminarier, genom skrifliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen.

Arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, aktivt deltagande i seminarier och på diskussionsforum.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.

Övrigt

Ersätter SS1046.

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I, 30 högskolepoäng, grundnivå 1.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UX2
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4
 
Anmälningskod:HDA-H2UX3
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4