Kursplan

Kursplan: Svenska som andraspråk III - examensarbete för kandidatexamen

Kurskod: SS2007
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-02-04.
Reviderad:
Reviderad 2016-11-17.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-11-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • visa förmåga att utifrån en väl avgränsad problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information samt därvid följa gängse etiska regler
  • inom givna tidsramar genomföra en självständig studie med krav på vetenskapligt värde, anknytning till andraspråksforskning, relevant teorianknytning och metod, samt argumentation som vilar på litteraturstudier och väl genomförd materialinsamling
  • med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga presentera egna resultat och argumentera för dem
  • självständigt och kritiskt analysera och diskutera andras examensarbeten utifrån vetenskaplighet och tillämpad metod, samt i form av konstruktiv respons diskutera resultaten av granskningen i dialog med andra studenter.

Innehåll

Inom denna kurs genomför den studerande ett självständigt examensarbete inom ämnesområdet andraspråksforskning som redovisas skriftligt samt diskuteras i en uppsatsventilering. I delkursen ingår också att den studerande opponerar på en uppsats samt försvarar sin egen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom det självständiga examensarbetet som genomförs enskilt samt genom respondering och opposition av annat examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är självständigt arbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 150 hp inom humaniora och/eller samhällsvetenskap vari minst 60 hp inom svenska som andraspråk ska ingå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Val av uppsatsämne ska godkännas av examinator.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UX4
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]150 hp inom humaniora och/eller samhällsvetenskap vari minst 60 hp inom svenska som andraspråk ska ingå, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5