Kursplan

Kursplan: Svenska som andraspråk III - Uppsats

Kurskod: SS2008
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-02-04.
Reviderad:
Reviderad 2016-11-17.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-11-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • visa förmåga att utifrån en väl avgränsad problemställning söka, samla, värdera samt tolka och analysera relevant information samt därvid följa gängse etiska regler
  • genomföra en självständig studie med anknytning till andraspråksforskning, relevant teorianknytning och metod, samt argumentation som vilar på litteraturstudier och väl genomförd materialinsamling
  • med god språklig kommunikationsförmåga presentera egna resultat och argumentera för dem
  • självständigt och kritiskt analysera och diskutera andra examensarbeten utifrån vetenskaplighet och tillämpad metod, samt i form av konstruktiv respons diskutera resultaten i dialog med andra studenter.

Innehåll

Inom denna kurs genomför den studerande ett självständigt arbete inom ämnesområdet andraspråksforskning, som redovisas skriftligt samt diskuteras i en uppsatsventilering. I delkursen ingår också att den studerande opponerar på en annan uppsats samt försvarar sin egen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom det självständiga arbetet som genomförs enskilt samt genom tillhörande respondering och opposition av annan uppsats.

Arbetsformer

Arbetet bedrivs genom ett självständigt arbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 52,5 hp Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Val av uppsatsämne ska godkännas av examinator.

Denna kurs kan inte utgöra examensarbete för kandidatexamen.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UX5
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Minst 52,5 hp Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5