Kursplan

Kursplan: Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning

Kurskod: SS2012
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd 2015-12-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-12-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att den studerande fördjupar sina kunskaper i ämnet svenska som andraspråk och sin teoretiska medvetenhet inom ämnets olika delar. Ytterligare ett mål för kursen är att den studerande utvecklar förmågan att kritiskt och självständigt välja innehåll i undervisningen, samt tillvarata, analysera och systematisera relevanta forskningsresultat.

Delkurser

1.
Andraspråksforskning,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kännedom om de huvudfrågor som behandlas i samtida nationell och internationell andraspråksforskning
 • diskutera styrkor och svagheter hos olika typer av forskningsperspektiv inom andraspråksforskning
 • relatera olika typer av kunskap som genererats inom andraspråksforskningen till de teorier och vetenskapliga perspektiv där de genererats.

2.
Litteracitetsarbete i gymnasieskolan,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att analysera och problematisera läsande och skrivande i ett andraspråksperspektiv med utgångspunkt i några olika teoretiska perspektiv
 • analysera och reflektera över en forskningstext inom litteracitetsområdet
 • planera arbete med skönlitteratur i undervisningen i svenska som andraspråk
 • använda några metoder för analys av skönlitterära texter relevanta för undervisning i svenska som andraspråk i gymnasieskolan
 • visa god kännedom om villkor för att lära sig läsa och skriva för första gången i ungdomsåren på svenska som ett andraspråk
 • visa förmåga att planera undervisning där elever som tidigare inte kunnat läsa och skriva ingår
 • visa kännedom om svensk skrift kontrasterad mot andra skriftsystem
 • visa god kunskap om vad som kännetecknar avancerade strategier för läsande och skrivande
 • planera undervisning som främjar elevers utveckling av strategier för läsande och skrivande, med utgångspunkt i deras tidigare skriftspråkserfarenheter både på svenska och andra språk.

3.
Uppsats i svenska som andraspråk,  15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att utifrån en väl avgränsad problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information samt därvid följa gängse forskningsetiska regler
 • inom givna tidsramar genomföra en självständig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, relevant teorianknytning och metod, samt argumentation som vilar på litteraturstudier och väl genomförd materialinsamling
 • med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga presentera egna resultat och argumentera för dem
 • självständigt och kritiskt analysera och diskutera andras uppsatser utifrån vetenskaplighet och tillämpad metod, samt i form av konstruktiv respons diskutera resultaten av granskningen i dialog med andra studenter.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Andraspråksforskning,  7,5 högskolepoäng

Inom delkursens ram orienterar sig den studerande i andraspråksforskningens huvudfrågor, teorier, forskningsmetoder och resultat. Den studerande fördjupar kunskaper om ett vetenskapligt arbetssätt inom ämnesområdet. Inom kursen behandlas tvåspråkighet ur tre perspektiv: ett samhällsperspektiv, ett individperspektiv samt ett rent språkligt perspektiv.

2.
Litteracitetsarbete i gymnasieskolan,  7,5 högskolepoäng

I denna delkurs behandlas skriftspråkande i ett flerspråkigt perspektiv i gymnasieskolan med fokus på tre teman: skönlitteratur, skriftspråksutveckling för elever som inte tidigare haft möjlighet att lära sig att läsa och skriva samt utveckling av avancerade strategier för läsning och skrivning. Delkursen behandlar litteracitet i relation till undervisning, mångkultur och flerspråkighet. Inom delkursens ram behandlas skönlitteraturens roll med koppling till andraspråksundervisning. Vidare belyses metoder för att analysera skönlitterära texter och den studerande genomför en textanalys av ett eller flera litterära verk. Den studerande utvecklar även sin förmåga att göra didaktiska ställningstaganden samt att kritiskt kunna förhålla sig tlll arbete med skönlitteratur inom undervisningen i svenska som andraspråk. Särskilt behandlas undervisning av elever som saknar eller har kort tidigare skolutbildning. Stor vikt läggs vid att i undervisningen bygga på elevers tidigare skriftspråkserfarenheter och färdigheter i andra språk.

3.
Uppsats i svenska som andraspråk,  15 högskolepoäng

Inom denna delkurs genomför den studerande självständigt en uppsats inom ämnesområdet svenska som andraspråk. Uppsatsen redovisas skriftligt samt diskuteras i en uppsatsventilering. I delkursen ingår också att den studerande opponerar på en medstuderandes uppsats samt försvarar sin egen.

Examinationsformer

Delkurs 1: Examination sker genom skriftlig hemtentamen. I delkursen utgör även aktivt deltagande i seminarier en del av examinationen.
Delkurs 2: Examination sker genom seminarieuppgifter, muntlig presentation av en forskningstext samt skriftlig hemtentamen. I delkursen utgör även aktivt deltagande i seminarier en del av examinationen.
Delkurs 3: Examination sker genom det självständiga uppsatsarbetet som genomförs enskilt och genom aktivt deltagande i handledning. Respondering på uppsatsen samt opposition på en medstuderandes uppsats ingår också i examinationen.

Arbetsformer

Delkurs 1 och 2: Arbetet bedrivs genom föreläsningar och deltagande i seminarier.
Delkurs 3: Delkursens arbetsformer är självständigt arbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Moment 1: Andraspråksforskning - 7,5 hp
Moment 2: Litteracitetsarbete i gymnasieskolan - 7,5 hp
Moment 3: Uppsats i svenska som andraspråk - 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I, 30 högskolepoäng och Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning II, 30 högskolepoäng varav 22,5 högskolepoäng godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Val av uppsatsämne ska godkännas av examinator.
Uppsatsen kan tillgodoräknas som examensarbete inom huvudområdet svenska som andraspråk i en filosofie kandidatexamen.

Ersätter SS2010.

Summary in English

The overall purpose of the course is for students to deepen both their knowledge of the subject Swedish as a second language and their theoretical awareness of the different elements of the subject. The ability to critically and independently select educational content and to access, analyse and systematise relevant research results are further objectives of the course.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UX7
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I, 30 högskolepoäng och Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning II, 30 högskolepoäng varav 22,5 högskolepoäng godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se