Kursplan

Kursplan: Svenska som andraspråk III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy

Kurskod: SS2014
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-02-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att den studerande fördjupar sina kunskaper i ämnet svenska som andraspråk och sin teoretiska medvetenhet inom ämnets olika delar. Ytterligare ett mål för kursen är att den studerande utvecklar förmågan att kritiskt och självständigt välja innehåll i undervisningen, samt tillvarata, analysera och systematisera relevanta forskningsresultat.

Delkurser

1.
Andraspråksforskning,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt om de huvudfrågor som behandlas i samtida nationell och internationell andraspråksforskning
 • diskutera styrkor och svagheter hos olika typer av forskningsperspektiv inom andraspråksforskning
 • relatera olika typer av kunskap som genererats inom andraspråksforskningen till de teorier och vetenskapliga perspektiv där de genererats.

2.
Litteracitetsarbete i gymnasieskolan,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att analysera och problematisera läsande och skrivande i ett andraspråksperspektiv med utgångspunkt i några olika teoretiska perspektiv
 • analysera och reflektera över en forskningstext inom litteracitetsområdet
 • planera arbete med skönlitteratur i undervisningen i svenska som andraspråk
 • använda några metoder för analys av skönlitterära texter relevanta för undervisning i svenska som andraspråk i gymnasieskolan
 • visa god kännedom om villkor för att lära sig läsa och skriva för första gången i ungdomsåren på svenska som ett andraspråk
 • visa förmåga att planera undervisning där elever som tidigare inte kunnat läsa och skriva ingår
 • visa kännedom om svensk skrift kontrasterad mot andra skriftsystem
 • visa god kunskap om vad som kännetecknar avancerade strategier för läsande och skrivande
 • planera undervisning som främjar elevers utveckling av strategier för läsande och skrivande, med utgångspunkt i deras tidigare skriftspråkserfarenheter både på svenska och andra språk.

3.
Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat didaktiskt forskningsområde inom svenska som andraspråk omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
 • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat inom valt forskningsområde utifrån vetenskapsteoretiska såväl som didaktiska perspektiv
 • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen formulera en ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en kritisk analys av tillgänglig kunskap inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område
 • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Andraspråksforskning,  7,5 högskolepoäng

Inom delkursens ram orienterar sig den studerande i andraspråksforskningens huvudfrågor, teorier, forskningsmetoder och resultat. Den studerande ökar sin förtrogenhet med ett vetenskapligt arbetssätt inom ämnesområdet. Inom delkursen behandlas tvåspråkighet ur tre perspektiv: ett samhällsperspektiv, ett individperspektiv samt ett rent språkligt perspektiv.

2.
Litteracitetsarbete i gymnasieskolan,  7,5 högskolepoäng

I denna delkurs behandlas skriftspråkande i ett flerspråkigt perspektiv i gymnasieskolan med fokus på tre teman: skönlitteratur, skriftspråksutveckling för elever som inte tidigare haft möjlighet att lära sig att läsa och skriva samt utveckling av avancerade strategier för läsning och skrivning. Delkursen behandlar litteracitet i relation till undervisning, mångkultur och flerspråkighet. Inom delkursens ram behandlas skönlitteraturens roll med koppling till andraspråksundervisning. Vidare belyses metoder för att analysera skönlitterära texter och den studerande genomför en textanalys av ett eller flera litterära verk. Den studerande utvecklar även sin förmåga att göra didaktiska ställningstaganden samt att kritiskt kunna förhålla sig till arbete med skönlitteratur inom undervisningen i svenska som andraspråk. Särskilt behandlas undervisning av elever som saknar eller har kort tidigare skolutbildning. Stor vikt läggs vid att i undervisningen bygga på elevers tidigare skriftspråkserfarenheter och färdigheter i andra språk.

3.
Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

Examensarbetet innebär dels en fördjupning av de ämneskunskaper som den studerande utvecklat under de inledande två terminerna, dels en förberedelse för den kommande yrkesverksamheten. Detta första examensarbete på grundnivå fungerar också som förberedelse för det avslutande examensarbetet på avancerad nivå. Utifrån en övergripande ämnesdidaktisk problemställning, med tydligt syfte och specifika frågeställningar, genomförs en litteraturstudie där tidigare forskningsresultat undersöks med hjälp av lämpliga metoder. Genom undersökningen identifierar den studerande ett kunskapsbehov inom det ämnesdidaktiska området som kan ligga till grund för det andra examensarbetet. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

Examinationsformer

Delkurs 1: Examination sker genom skriftlig hemtentamen. I delkursen utgör även aktivt deltagande i seminarier en del av examinationen.
Delkurs 2:
Examination sker genom seminarieuppgifter, muntlig presentation av en forskningstext samt skriftlig hemtentamen. I delkursen utgör även aktivt deltagande i seminarier en del av examinationen.
Delkurs 3:
Examination sker genom ett examensarbete som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete. Handledning inför examensarbetet utgör också en del i examinationen.

Arbetsformer

Delkurs 1 och 2: Arbetet bedrivs genom föreläsningar och seminarier.
Delkurs 3:
Arbetet bedrivs genom föreläsningar, seminarier samt handledning, individuellt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på examensarbetet och ytterligare en delkurs

Betygsrapportering:
Moment 1: Andraspråksforskning - 7,5 hp
Moment 2: Litteracitetsarbete i gymnasieskolan - 7,5 hp
Moment 3: Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan - 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning II, 30 högskolepoäng, Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Val av ämne för examensarbetet ska godkännas av handledare.

Summary in English

The overall purpose of the course is for students to deepen both their knowledge of the subject Swedish as a second language and their theoretical awareness of the different elements of the subject. The ability to critically and independently select educational content and to access, analyse and systematise relevant research results are further objectives of the course.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UXE
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning II, 30 högskolepoäng, Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:15

Ansök

Ansök på Antagning.se