Kursplan

Kursplan: Att vägleda nyanlända elever

Kurskod: SS2015
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp: Svenska som andraspråk
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd 2016-10-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-10-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala begrepp av relevans för studie- och yrkesvägledning för nyanlända elever i grund- och gymnasieskola
  • redogöra för och jämföra olika internationella utbildnings- och arbetsmarknadssystem
  • observera, analysera och reflektera över studie- och yrkesvägledningssituationen utifrån nyanlända elevers perspektiv med fokus på språk, status och identitet
  • observera, analysera och reflektera över studie- och yrkesvägledningssamtal utifrån nyanlända elevers perspektiv med fokus på samtalsmetodik och erfarenheter av migration
  • visa kunskap om och insikt i nyanlända grundskole- och gymnasieelevers rättigheter till utbildning.

Innehåll

Kursen behandlar arbete med studie- och yrkesvägledning för nyanlända elever i grund- och gymnasieskolan med fokus på det enskilda mötet och vägledningssamtalet. Innehållet bygger på aktuella styrdokument och relevant forskning gällande studie- och yrkesvägledarnas yrkesutövning i flerspråkiga skolsammanhang. Särskilt fokus läggs på nyanlända elevers möte med den svenska skolan och deras migrationserfarenheter i studie- och vägledningssituationen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, muntlig och skriftlig redovisning av en fördjupningsuppgift och en skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt en självständig fördjupning i form av en observationsuppgift inom ett område av relevans för kursens innehåll.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen ges endast som uppdragsutbildning i samarbete med Skolverket för yrkesverksamma studievägledare som arbetar inom grundskola och gymnasieskola och som har en examen som Studie- och yrkesvägledare.

Summary in English

The course focuses on study and career guidance specifically for pupils in compulsory and upper secondary school who have just arrived in Sweden. The focus is on individual meetings and the creation of guidance dialogues. Content is in line with policy documents and research literature in terms of the study and career guidance practices in a multilingual school context.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Vårterminen 2017

Anmälningskod:HDA-V2UXP
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v13, 2017 - v44, 2017
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:-
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5